ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

submarine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *submarine*, -submarine-

submarine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
submarine (n.) เรือดำน้ำ See also: เรือใต้น้ำ Syn. underwater craft
submarine (n.) ขนมปังแซนด์วิชขนาดใหญ่ Syn. sandwich
submarine (adj.) ซึ่งอยู่ใต้น้ำ See also: ซึ่งอยู่ใต้ทะเล Syn. deep-sea, undersea, underwater
English-Thai: HOPE Dictionary
submarine(ซับ'มะริน) n. เรือดำน้ำ,เรือใต้น้ำ,สิ่งที่อยู่ในน้ำ,สัตว์น้ำ,สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำ. adj. ใต้น้ำ,ในน้ำ,ใต้ผิวน้ำ,เกี่ยวกับเรือใต้น้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
submarine(adj) ในน้ำ,ใต้น้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
submarine canyonหุบผาชันใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือดำน้ำ (n.) submarine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I kind of like the way it is, submarine shape.ฉันชอบวิธีที่มันคือรูปทรงเรือดำน้ำ
Funny... a submarine remarkably like our own.แปลก เรือดำน้ำอย่างน่าทึ่งเช่นของ เราเอง
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง
Japanese submarine slammed two torpedoes into her side, Chief.เรือดํานํ้าญี่ปุ่นยิงตอร์ปิโด 2 ลูก เข้าข้างเรือเรา สารวัตร
My submarine will rip Malena in half!เรือดำน้ำของฉันเสียบมาเลน่าผ่าซีกแน่
A submarine is coming to take you homeอีกไม่นาน เรือดำน้ำจะมารับเธอกลับบ้าน
The submarine will be here the day afterอยากนอนนอกบ้านทั้งคืนเลยเหรอ เรือดำน้ำจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้ว
It emits some kind of focused sound wave that packs enough punch to rip a submarine in half.มันปล่อยพลังจากคลื่นเสียงมากพอที่จะทำให้ใต้น้ำขาดครึ่ง
I went under that ice cap in a nuclear submarine that surfaced through the ice like this.ลอดไปใต้น้ำแข็งในเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ ซึ่งโผล่ขึ้นผิวน้ำแบบนี้
The submarine net will be down to permit passage by routine marine traffic and to let their subs in.ตาข่ายกันเรือดำน้ำจะเอาลงก่อน... ...เพื่อการเดินเรือ ของเรือทั่วไป ...และให้เรือดำน้ำเข้ามา
A remote control submarine can do it. Get it for him.ผมต้องการรีโมทควบคุมเรือดำนำด้วย \ จัดให้เขาซะ

submarine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 导弹核潜艇 / 導彈核潛艇] nuclear-powered missile submarine
攻击型核潜艇[gōng jī xíng hé qián tǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 攻击型核潜艇 / 攻擊型核潛艇] nuclear-powered attack submarine
核动力潜艇[hé dòng lì qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 核动力潜艇 / 核動力潛艇] nuclear-powered submarine
潜水艇[qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ, 潜水艇 / 潛水艇] submarine
潜艇[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 潜艇 / 潛艇] submarine

submarine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine
サブマリンピッチャー[, sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine
海中火山[かいちゅうかざん, kaichuukazan] (n) (See 海底火山) submarine volcano
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting
海底火山[かいていかざん, kaiteikazan] (n) submarine volcano
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon
海洋地質学[かいようちしつがく, kaiyouchishitsugaku] (n) submarine geology
潜航艇[せんこうてい, senkoutei] (n) (1) (obs) (See 潜水艦) submarine; (2) midget submarine
特殊潜航艇[とくしゅせんこうてい, tokushusenkoutei] (n) special purpose submarine (esp. Japanese midget submarines used in WWII)
駆潜艇[くせんてい, kusentei] (n) submarine chaser
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
対潜哨戒機[たいせんしょうかいき, taisenshoukaiki] (n) antisubmarine aircraft
対潜水艦[たいせんすいかん, taisensuikan] (adj-no) antisubmarine
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine)

submarine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือดำน้ำ[n.] (reūadamnām) EN: submarine FR: sous-marin [m]
เรือใต้น้ำ[n. exp.] (reūa tāi nā) EN: submarine FR: sous-marin [m]
ใต้น้ำ[adj.] (tāi nām) EN: underwater ; submarine FR: sous-marin
ใต้ทะเล[adj.] (tāi thalē) EN: submarine FR: sous-marin

submarine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseekabel {n}submarine cable
U-Boot-Bunker {m}submarine pen
Unterwasserfahrzeug {n}submarine vehicle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า submarine
Back to top