ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shred*, -shred-

shred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shred (n.) ชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ส่วนเล็กน้อย Syn. fragment, piece, tatter
shred (n.) เศษผ้า
shred (vi.) ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shred (vt.) ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ Syn. tear, strip
English-Thai: HOPE Dictionary
shred(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด, See also: shredder n., Syn. piece,strip
English-Thai: Nontri Dictionary
shred(n) เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shredder เครื่องฉีกบด เครื่องมือที่ใช้สำหรับฉีกหรือตัดวัตถุ เช่น โลหะ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ให้เป็นชิ้นเล็ก : ดู Pulverizer [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หย็อง (adj.) shredded
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ปลาแนม (n.) kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
หมูหยอง (n.) dried shredded pork
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
เม่า (n.) a shredded rice grain See also: green rice roasted and pound flat Syn. ข้าวเม่า
แหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork Syn. หมูแหนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I'm going to move on this, there can't be the least little shred of doubt.ถ้าผมจะย้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีไม่สามารถฉีกอย่างน้อย ๆ หน่อย ๆ ของข้อสงสัย
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา
There's not a shred of proof he killed Lucian, only his word.มันไม่มีหลักฐานว่าเขาฆ่าลูเซียน,มีแค่คำพูดของเขา
You haven't opened so much as a single shred of mail.ไม่เคยมีจดหมายซักฉบับ
No, nothing except my last shred of dignity.ยกเนเศษเสี้ยวศักดิ์ศรีที่ยังเหลืออยู่
You generate a lab report,you shred it.คุณทำรายงานแล๊ป คุณตัดมันทิ้ง
If there is a shred of truth or justice inside of you,ถ้าจะมีเศษเสี้ยวของความจริง หรือความยุติธรรมในหัวใจคุณล่ะก็
I still have a shred of morality left in me somewhere.ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่
Don't run out of ammo until i'm done,or they'll shred you.อย่าให้ลูกกระสุนหมดจนกว่าลุงจะทำพิธีเสร็จ ไม่งั้นจะถูกพวกมันรุมทึ้งเอา
Whatever this conspiracy is that you think that I'm a part of, I guarantee you won't find a shred of material evidence connecting me to it.ผมว่า ไม่ว่าเรื่องร้ายต่าง ๆ ที่คุณคิดว่าผมเกี่ยวข้อง ตอนนี้ ผมพนันได้เลยว่า คุณจะไม่เจอหลักฐานใด ๆ มัดตัวผมแน่
Burn it. Shred it, I don't care.เผา ฉีกเป็นชิ้น ผมไม่สน
Everybody thinks I did it. There is not a shred of evidence against you.ทุกคนคิดว่าผมเป็นคนทำ\ ไม่มีหลักฐานที่บอกว่าลูกเป็นคนทำ

shred ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
碎纸机[suì zhǐ jī, ㄙㄨㄟˋ ㄓˇ ㄐㄧ, 碎纸机 / 碎紙機] paper shredder
土豆丝[tǔ dòu sī, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ, 土豆丝 / 土豆絲] shredded potato
生姜丝[shēng jiāng sī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ ㄙ, 生姜丝 / 生薑丝] shredded ginger
碎布条[suì bù tiáo, ㄙㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, 碎布条 / 碎布條] shred
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, 礤床儿 / 礤床兒] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables)
肉丝[ròu sī, ㄖㄡˋ ㄙ, 肉丝 / 肉絲] shredded meat; shredded pork (on menus)

shred ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen
シュレッダー(P);シュレッダ[, shuredda-(P); shuredda] (n) shredder; (P)
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp)
刻み[きざみ, kizami] (n) shredded tobacco; notch; nick; (P)
刻みタバコ;刻みたばこ[きざみタバコ(刻みタバコ);きざみたばこ(刻みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco
刻み煙草[きざみたばこ, kizamitabako] (n) shredded tobacco
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
合掛けカレー[あいがけカレー, aigake kare-] (n) (uk) Japanese curry with an additional topping (e.g. shredded beef, hayashi-rice sauce, etc.)
寸寸;寸々[ずたずた;ずだずだ, zutazuta ; zudazuda] (adv,adj-na) (uk) to pieces; into shreds
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P)
田麩[でんぶ, denbu] (n) mashed and seasoned fish; flesh of whitefish and shrimp that has been boiled, shredded, parched, seasoned, and colored red (coloured)
裁断[さいだん, saidan] (n,vs) (1) judgement; judgment; decision; (2) cutting (cloth); shredding (in a paper shredder)

shred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกเป็นชิ้นๆ[v. exp.] (chīk pen ch) EN: shred FR:
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
ตัดเป็นชิ้นๆ[v. exp.] (tat pen chi) EN: shred FR:
ขจุย[adj.] (khajui) EN: scattered ; in shreds FR:
ขนมไข่ปลา[n. exp.] (khanom khai) EN: rice flour mixed with toddy palm and shredded coconut FR:
เครื่องทำลายเอกสาร[n. exp.] (khreūang th) EN: shredder FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
กระฉีก[n. exp.] (krachīk) EN: shredded coconut boiled dry with sugar FR: noix de coco râpée et caramélisée [f]
กระจุย[adv.] (krajui) EN: in shreds ; messed up ; to the winds ; dispersedly FR:
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: coconut grater ; coconut shredder FR: grattoir pour noix de coco [m]
เม่า[n.] (mao) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat FR:
มะพร้าวทึนทึกขูดกระต่ายจีน[n. exp.] (maphrāo the) EN: shredded coconut FR:
หมูฝอย[n. exp.] (mū føi) EN: shredded pork FR:
หมูฝอยกรอบ[n. exp.] (mū føi krøp) EN: deep fried shredded pork FR:
หมูหยอง[n. exp.] (mū yøng) EN: dried shredded pork ; shredded pork FR: porc émincé asiatique [m]
ปลาแนม[n.] (plānaēm) EN: shredded fish mixed with slices of pork skin FR:
ตะบัน[n.] (taban) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR:
ตะบันหมาก[n. exp.] (taban māk) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR: mortier cylindrique [servant à broyer le bétel] [m]
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco ; pipe tobacco smoking mixture ; shredded tobacco FR:

shred ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballenreißer {m}bale shredder
Schnitzel {m,n}shred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shred
Back to top