ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sacred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sacred*, -sacred-

sacred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacred (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacrosanct
sacred (adj.) ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า Syn. consecrated, divine, ordained
sacred (adj.) ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
sacred cow (idm.) สิ่งหวงห้าม See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
sacred place (n.) ศาลเจ้า See also: อาราม, สถูป, ปูชนียสถาน, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, สถานที่บูชา Syn. reliquary
sacred song (n.) เพลงสวด Syn. hymn, doxology
sacredness (n.) ความเป็นที่สักการะทางศาสนา See also: ความศักดิ์สิทธิ์ Syn. divinity, holiness, sanctity
English-Thai: HOPE Dictionary
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
English-Thai: Nontri Dictionary
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด
กะตุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด, กะตรุด
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
เมรุ (n.) name of a sacred mountain in the middle of the universe See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world
ขลัง (adj.) sacred See also: holy, consecrated
ศักดิ์สิทธิ์ (adj.) sacred See also: holy, consecrated Syn. ขลัง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (n.) sacred item See also: holy object
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (n.) sacred item See also: holy object
สัตตบุษย์ (n.) sacred lotus Syn. บัวหลวง
ปูชนียวัตถุ (n.) sacred object See also: holy object Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา
รูปบูชา (n.) sacred object See also: holy object Syn. วัตถุบูชา
วัตถุบูชา (n.) sacred object See also: holy object Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา
วัตถุมงคล (n.) sacred object See also: holy object Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา
ปูชนียสถาน (n.) sacred place See also: shrine, place of worship
เจดียสถาน (n.) sacred sanctuary See also: sacred sanctuary, sacred place, shrine, stupa, Buddhist relic shrine
ของสูง (n.) sacred thing Ops. ของต่ำ
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
ทิพยพยาน (n.) sacred witness See also: reliable witness
มนตร์ (n.) sacred words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
It's a stone-- a sacred stone from the shrine that protects the village.มัน stone-- เป็นหินศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าที่ปกป้องหมู่บ้าน
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์?
But why would Maharaja take the sacred stone from here?แต่ทำไมมหาราชาจะใช้หินศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่?
He's saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up, and the river turned to sand.เขาบอกว่าเมื่อหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่าย บ่อหมู่บ้านแห้งขึ้น และแม่น้ำหันไปทราย
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ
Wait a minute! You forget my sacred vow, my lady.อ๊ะ เดี๋ยวก่อน เธอลืมคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ท่านหญิง
I wouldn't violate something so sacred for a murder.แม้แต่จะรายงาน การฆาตกรรมงั้นเหรอ

sacred ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
圣心节[shèng xīn jié, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 圣心节 / 聖心節] Feast of the Sacred Heart
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, 五大名山] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, 五岳 / 五嶽] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 圣火 / 聖火] sacred fire; Olympic flame
圣王[shèng wáng, ㄕㄥˋ ㄨㄤˊ, 圣王 / 聖王] sacred king; sage ruler
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising
吠陀[fèi tuó, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄛˊ, 吠陀] Vedas (Hindu sacred writings or legends)
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
[shèng, ㄕㄥˋ, 圣 / 聖] holy; sacred; saint; sage
菩提树[pú tí shù, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄕㄨˋ, 菩提树 / 菩提樹] pipal tree (Ficus religiosa); bo fig tree; Bodhi tree (sacred to Buddhism and Hinduism)

sacred ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
大玉押金亀子[おおたまおしこがね;オオタマオシコガネ, ootamaoshikogane ; ootamaoshikogane] (n) (uk) (See スカラベ) scarab beetle; sacred scarab (Scarabaeus sacer)
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall)
御嶽;御岳[みたけ, mitake] (n) (Okinawa) sacred site; sacred grove
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine)
渡御[とぎょ, togyo] (n,vs) transferral of a sacred object from its place of enshrinement; imperial procession
温明殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace)
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica)
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires
禅定[ぜんじょう, zenjou] (n) (1) {Buddh} dhyana-samadhi (meditative concentration); (2) (See 修験道) ascetic practice atop a sacred mountain (in Shugendou); (3) mountain top
経典[きょうてん;けいてん, kyouten ; keiten] (n) sacred books; sutras; scriptures; Bible
経題[きょうだい, kyoudai] (n) (1) title of a scripture or sacred text (e.g. Buddhist sutra); (2) (See 巻き物・まきもの・1) title on a scroll or rolled book
羽車[はぐるま, haguruma] (n) (See 御羽車) portable shrine used to transport a sacred object
聖地[せいち, seichi] (n) sacred place; holy ground; the Holy Land; (P)
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P)
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
蓮(P);藕[はす(P);はちす(蓮)(ok);ハス, hasu (P); hachisu ( hasu )(ok); hasu] (n) (1) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera); Indian lotus; lotus; (2) (はちす only) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus); (P)
霊剣[れいけん, reiken] (n) sacred or wondrous sword
霊域[れいいき, reiiki] (n) sacred ground; sacred precincts
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P)
奥義書[おうぎしょ, ougisho] (n) esoteric writings; Upanishad (sacred Hindu treatises)
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P)
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na,n) holiness; sacredness; dignity; (P)
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification

sacred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred lotus ; Lotus ; Nelumbo ; Indian Lotus ; East Indian lotus ; Hindu lotus ; Rose of India ; Sacred Water Lily ; Nelumbo nucifera FR: Nelumbo nucifera
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิ-[pref.] (itthi-) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
กะตุด[n.] (katut) EN: tiny rolled metal amulet with sacred letter FR:
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
คันถ-[pref.] (khantha-) EN: sacred writings of a religion ; scriptures FR:
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของขลัง[n.] (khøngkhlang) EN: amulet ; talisman ; charm ; sacred objects ; magic object ; fetish FR: talisman [m]
ของสูง[n.] (khøngsūng) EN: sacred thing FR:
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
กระตรุด[n.] (kratrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR:
กุ่มบก[n. exp.] (kum bok) EN: sacred garlic pear ; temple plant ; Crataeva adansonii FR: Crataeva adansonii
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (laksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
โมก[n.] (mōk) EN: Sacred Buddhist ; Wondrous Wrightia ; Wild Water Plum ; Water Jasmine ; Wrightia pubescens FR: Wrightia pubescens
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree FR: ordre du roi [m]
พระศรีมหาโพธิ์[n. exp.] (phō sī mahā) EN: Sacred Fig Tree ; Pipal Tree ; Bo-Tree ; Ficus religiosa FR: Ficus religiosa
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon FR: idole [f]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holly ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré ; saint ; divin
สักยันต์ [n. exp.] (sak yan) EN: magical tattoo ; sacred tattoo ; Sak Yant FR: tatouage sacré [m] ; Sak Yant [m] ; tatouage magique [m]
สัตตบุษย์[n.] (sattabut) EN: sacred lotus FR:
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR: amulette [f] ; talisman [m]
ธรรมเจดีย์[n.] (thammajēdī) EN: repository of the Sacred Text ; doctrinal shrine ; shrine in which sacred texts are housed ; shrine of the Doctrine ; doctrinal monument FR:
ถม[v.] (thom) EN: inscribe with sacred letters FR:
ต้นโพ = ต้นโพธิ์[n. exp.] (ton phō) EN: pipal ; pipal tree ; Sacred Fig ; Bo-Tree FR:
วัดอารามหลวง[n. exp.] (wat ārām lū) EN: royal temple ; sacred temple FR:
วัตถุบูชา[n. exp.] (watthu būch) EN: sacred object ; holy object FR:
วัตถุมงคล[n. exp.] (watthu mong) EN: religious article ; sacred object ; holy object FR:
กำแพงเจ็ดชั้น[n.] (kamphaēngje) EN: [sacred words] FR:

sacred ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moorheiligtum {n}sacred bog
Heiliger Ibis {m} [ornith.]Sacred Ibis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sacred
Back to top