ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

striver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *striver*, -striver-

striver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
striver (n.) คนที่ดิ้นรนต่อสู้ See also: คนที่พยายามอย่างหนัก Syn. contender, fighter, struggler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe the striver thing is all an act,การแข่งขันนั่นอาจเป็น แค่การแสดงฉากหนึ่ง
Bianca was a striver.เบียนก้า เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า striver
Back to top