ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steelworks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steelworks*, -steelworks-

steelworks ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he watched his father die from the cancer he caught in the steelworks.ส่วนเขานั่งเฝ้าดูพ่อสิ้นลม\ ด้วยโรคมะ็เร็งจากงานหล่อเหล็ก
Paul could get a job at the steelworks.พอลจะได้รับ งานที่โรงงานเหล็กกล้า.

steelworks ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
製鉄所[せいてつじょ(P);せいてつしょ, seitetsujo (P); seitetsusho] (n) ironworks; steelworks; (P)
製鋼所[せいこうじょ;せいこうしょ, seikoujo ; seikousho] (n) steelworks; steel mill; steelmaking plant

steelworks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงงานเหล็ก[n. exp.] (rōng-ngān l) EN: steelworks ; ironworks ; steel foundry FR: usine métallurgique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steelworks
Back to top