ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scruff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scruff*, -scruff-

scruff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scruff (n.) หลังคอ See also: ต้นคอ Syn. neck, nape
scruff (n.) คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย See also: คนที่ไม่เป็นระเบียบ, คนเลอะเทอะ
English-Thai: HOPE Dictionary
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
English-Thai: Nontri Dictionary
scruff(n) ต้นคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gregor never said a word, he just grabbed his brother by the scruff of his neck and shoved his face into the burning coals.เกรย์กอร์ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียว เขาแค่จับตัวน้องชาย คว้าที่ต้นคอ ผลักหน้าของเขา เข้าหาถ่านที่ลุกไหม้
If Brenner is still alive, that scruffy bird up there may still be in contact with him.ถ้าเบรนเนอร์ยังมีชีวิตอยู่ เจ้านกเน่าที่อยู่ข้างบนนั่น อาจจะยังติดต่ิอกับเขาอยู่ก็ได้
Only younger and with scruff."ยกเว้นว่าเด็กกว่าและมอมแมมกว่า
You're sweet as hell and adorable and scruffy with that little grey in your hair and that hot little nose.คุณมันปากหวาน และก็น่ารัก กับผมสีเทาของคุณ และจมูกเล็กๆ ที่แสนเร่าร้อนนั้น
Not from Scruff, from Growlr or craigslist.ไม่จาก Scruff, จาก Growlr หรือ craigslist.
He was a scruffy young nobody, beautiful, dangerous, a wicked smile.เขาเป็นพวกเสเพล ไม่มีงาน หล่อเหลา อันตราย และ ยิ้มสวย

scruff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
襟髪[えりがみ, erigami] (n) scruff of neck
首根っこ[くびねっこ, kubinekko] (n) the scruff or nape of the neck
首筋;頚筋;頸筋;首すじ[くびすじ, kubisuji] (n) nape of the neck; back of the neck; scruff of the neck
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)

scruff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nacken {m}nape; scruff
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenscruffy | scruffier | scruffiest
unsauber; schmuddelig; schmuddlig {adj}filthy; scruffy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scruff
Back to top