ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steed*, -steed-

steed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steed (n.) ม้าพันธุ์ดี Syn. charger, horse
English-Thai: HOPE Dictionary
steed(สทีด) n. ม้า (โดยเฉพาะชั้นดีมาก)
English-Thai: Nontri Dictionary
steed(n) ม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will steal a steed and we will ride to the next town.เราจะขโมยม้าและควบไปยังเมืองถัดไป
And for two hours we steed side by side at the Scouse end and we watched the match.และเพียงแค่ 2 ชั่วโมง เราก็มายืนเบียดกัน บนอัฒจันทร์ฝั่งสเกาซ์ ดูเกมด้วยกัน
That steed with Snow on it...แล้วม้าที่สโนว์ ขี่มัน...
Those who have ponies, children and horses of your own, at home, may like to know how well we look after our steeds.เด็กและม้าของคุณเองที่บ้าน อาจต้องการที่จะรู้ว่า วิธีที่ดีที่เรามองหลังม้าของเรา
My loyal steed. Steady.ทหารที่แสนพักดีของข้า แน่แท้
How about a side of sugar for the steed?มีอะไรหวาน ๆ มาฝากม้าไหม?
Yeah, that's me, the noble steed.ใช่, นั่นฉันหละ, ม้ามีตระกูล.
How about a bowl for the steed?จานสำหรับม้า อยู่ไหนอ่ะ?
He's falling off! He's falling off the steed. He fell off.เขากำลังร่วง กำลังร่วง ลงจากม้า ร่วงลงมา
I did it all- the ball, the girl, the haircut, the shirt, the steed.ฉันทำมาหมดแล้ว- ลูกบอลเอย เด็กผู้หญิงเอย ทรงผมเอย เสื้อเชิ้ต ม้าพันธุ์ดี
"and then will come famine riding on a black steed.""และความอดอยากจะขี่ม้าสีดำมา"
♪ White horses Foaming steeds ♪# White horses Foaming steeds #

steed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骏马[jùn mǎ, ㄐㄩㄣˋ ㄇㄚˇ, 骏马 / 駿馬] steed

steed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンソン図法[サンソンずほう, sanson zuhou] (n) Sanson-Flamsteed projection; sinusoidal projection
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)

steed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม้า[n.] (mā) EN: horse ; steed ; poney ; colt ; stallion ; mare FR: cheval [m] ; étalon [m] ; jument [f]
พาชี[n.] (phāchī) EN: steed ; horse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steed
Back to top