ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunflower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunflower*, -sunflower-

sunflower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunflower (n.) ดอกทานตะวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
sunflower(ซัน'เฟลาเออะ) n. ต้นทานตะวัน
English-Thai: Nontri Dictionary
sunflower(n) ดอกทานตะวัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunflower seed industryอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกทานตะวัน (n.) sunflower
ต้นทานตะวัน (n.) sunflower Syn. ดอกทานตะวัน, เมล็ดทานตะวัน
ทานตะวัน (n.) sunflower Syn. ดอกทานตะวัน, ต้นทานตะวัน, เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดทานตะวัน (n.) sunflower Syn. ดอกทานตะวัน, ต้นทานตะวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are reminded every spring... with every rose that blooms, with every sunflower that blossoms, with every lily that buds.เราจะรู้สึกถึงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ จากการที่ดอกกุหลาบเบ่งบาน จากการที่ดอกทานตะวันออกดอก
You can't marry that sunflower seed.เธอไม่สามารถ แต่งงานกับผู้ชายดีๆได้
For the pony, 20 grams of sunflower seeds... plus 700 grams of feed.สำหรับลูกม้า ... เมล็ดทานตะวัน 20 กรัม บวกอาหาร 700 กรัม
Well, we could start in the South of France, dancing through sunflower fields,เราควรจะเริ่มจากทางใต้ของฝรั่งเศษนะ เต้นผ่านทุ่งทานตะวัน
Two parts sunflower seed, a dash of moonflower.สองส่วนดอกทานตะวันเมล็ด เส้นประของ Moonflower
This yellow is pretty. Like Van Gogh's sunflowers.สีเหลืองน่ารักดี เหมือนภาพดอกทานตะวันของแวนโก๊ะ
Sunflowers. Vincent van Gogh. 1 888."ดอกทานตะวัน" วินเซนต์ แวนโก๊ะ, 1888
Put the sunflowers by her bed, they're her favorites.เอาดอกทานตะวันไว้ข้างเตียงแล้วกัน, เธอชอบ.
So you said your father grew sunflowers, too.คุณเคยบอกว่าพ่อคุณเคยทำไร่ทานตะวันเหมือนกันเหรอ
And if I wanted to cheer you up, sunflowers.แล้วถ้าผมอยากจะให้กำลังใจคุณ ต้องดอกทานตะวัน
It belongs to the Sunflower's Home, so it's ok.มันเป็นของบ้านทานตะวันตะหาก ไม่เป็นไรหรอก
There are old folks at Sunflower's Home staying overnight.แล้วพวกคนชราที่อยู่บ้านทานตะวันล่ะ?

sunflower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
向日葵[xiàng rì kuí, ㄒㄧㄤˋ ㄖˋ ㄎㄨㄟˊ, 向日葵] sunflower seeds
葵花子[kuí huā zi, ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 葵花子] sunflower seeds
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 葵] sunflower
葵花[kuí huā, ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, 葵花] sunflower

sunflower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family
向日葵;日回り[ひまわり;ヒマワリ, himawari ; himawari] (n) (uk) (向日葵 is irregular) sunflower (Helianthus annuus)
日輪草[にちりんそう, nichirinsou] (n) (See 向日葵) sunflower (Helianthus annuus)

sunflower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวตอง[n. exp.] (būa tøng) EN: tree marigold ; Mexican tournesol ; Mexican sunflower ; Japanese sunflower ; Tithonia diversifolia FR: Tithonia diversifolia
ดอกทานตะวัน[n. exp.] (døk thāntaw) EN: sunflower FR: fleur de tournesol [f]
เมล็ดดอกทานตะวัน[n. exp.] (malet døk t) EN: sunflower seed FR: graine de tournesol [f]
เมล็ดทานตะวัน[n. exp.] (malet thānt) EN: sunflower FR: graine de tournesol [f]
น้ำมันดอกทานตะวัน[n. exp.] (nāmman døk ) EN: sunflower oil FR: huile de tournesol [f]
ทานตะวัน[n.] (thāntawan) EN: sunflower FR: tournesol [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunflower
Back to top