ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sufficiency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sufficiency*, -sufficiency-

sufficiency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sufficiency (n.) จำนวนที่พอเพียง See also: ปริมาณที่พอเพียง Syn. completion, capacity, enough
sufficiency (n.) ความพอเพียง Syn. adequacy, plenty, satiety
English-Thai: HOPE Dictionary
sufficiency(ซะฟิช'เซินซี) n. ความพอเพียง,จำนวนที่พอเพียง,ปริมาณที่พอเพียง,สัมภาระที่พอเพียง, Syn. adequacy)
English-Thai: Nontri Dictionary
sufficiency(n) ความพอเพียง,ความเพียงพอ,ความพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพอดี (n.) sufficiency See also: adequacy Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ
ความพอประมาณ (n.) sufficiency See also: adequacy Syn. ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.แล้วท่าทางของหล่อนก็แค่นั้น ไม่มีสมัยนิยมซึ่งฉันคิดว่ามันเหลือทนจริงๆ
Rules out adrenal insufficiency.ตัดเรื่อง ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องออก
An elegant sufficiency, Aunt Sally. Elegant sufficiency.หรูหราเกินพอ น้าแซลลี่ หรูหราเกินพอ
This is the best example which illustrates modernity and self-sufficiency of modern poetry.นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความร่วมสมัย และเข้ากันได้กับกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน
The Supreme Leader believes it is a hallmark of prosperity and self-sufficiency.ท่านผู้นำสูงสุด เชื่อว่ามันคือเครื่องหมาย ของความเจริญรุ่งเรือง และการพึ่งตัวเอง
An episode of acute coronary insufficiency.หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

sufficiency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
自给自足[zì jǐ zì zú, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗˋ ㄗㄨˊ, 自给自足 / 自給自足] self-sufficiency; autarchy

sufficiency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency
力不足[ちからぶそく, chikarabusoku] (adj-na,n) strong weakness; great insufficiency
半可[はんか, hanka] (adj-na,n) insufficiency; half ripe
尊大[そんだい, sondai] (adj-na,n) haughtiness; pomposity; self-sufficiency
機能不全[きのうふぜん, kinoufuzen] (n) dysfunction (often medical); malfunction; insufficiency
自前主義[じまえしゅぎ, jimaeshugi] (n) (principle of) self-sufficiency
自給率[じきゅうりつ, jikyuuritsu] (n) (the degree of) self-sufficiency (e.g. in oil)
自給自足[じきゅうじそく, jikyuujisoku] (n,vs) self-sufficiency
自足[じそく, jisoku] (n,vs) self-sufficiency; self-satisfaction
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency)
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack)

sufficiency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพอเพียง[n.] (khwām phøph) EN: sufficiency FR:
ความพอประมาณ[n.] (khwām phøpr) EN: sufficiency ; temperance FR: modération [f]
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (naēokhit sē) EN: sufficiency economy concept FR:
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (pratyā sētt) EN: sufficiency economy philosophy FR:
เศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (sētthakit p) EN: sufficiency economy ; economic self-sufficiency FR: économie auto-suffisante [f] ; auto-suffisance économique [f] ; économie de suffisance [f]
อาศัยไหว้วาน[X] (āsai wāiwān) EN: economic self-sufficiency FR:
การผลิตแบบยังชีพ[n. exp.] (kān phalit ) EN: self-sufficiency FR:

sufficiency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sufficiency
Back to top