ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scope*, -scope-

scope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scope (n.) ขอบเขต See also: ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว Syn. range, field
scope (n.) โอกาส See also: ความสามารถในการทำบางสิ่ง Syn. potential
scope (n.) กล้องส่องทางไกล See also: กล้องจุลทรรศน์
scope (suf.) สิ่งที่ช่วยในการมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
scope(สโคพ) n. ขอบเขต,วง,ลู่ทาง, ทัศนวิสัย,วิสัย,โอกาส,ความยาว ,กล้องส่อง, Syn. space
English-Thai: Nontri Dictionary
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกขอบเขต (n.) outside the scope of Ops. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต
อยู่ในข่าย (v.) be within the scope of something Syn. เข้าเกณฑ์
เข้าข่าย (v.) be within the scope of something Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์
ข่าย (n.) scope See also: limits Syn. ขอบข่าย
วงจำกัด (n.) scope See also: limit Syn. ขอบเขต
strobe (n.) คำเรียกสั้นๆ ของ stroboscope
กล้องขยาย (n.) microscope Syn. กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ (n.) microscope Syn. กล้องขยาย
กล้องดูดาว (n.) telescope
กล้องตาเรือ (n.) periscope
กล้องระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องวัดระดับ
กล้องวัดระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องระดับ
กล้องส่องกล่องเสียง (n.) pharyngoscope
กล้องโทรทรรศน์ (n.) telescope Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทัศน์
กล้องโทรทัศน์ (n.) telescope Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์
จุลทรรศน์ (n.) microscope Syn. กล้องจุลทรรศน์
ปริทรรศน์ (n.) periscope Syn. กล้องตาเรือ
ส่องกล้อง (v.) look through a telescope
สเปกโตรสโคป (n.) spectroscope
โทรทรรศน์ (n.) telescope See also: binoculars Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว!
Well, I guess I'm just gonna go on up to the roof and scope out the situation.ฉันจะขึ้นไปบนหลังคา... และสำรวจสถานการณ์
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
Crash, Eddie, you two go scope it out.ชน, เอ็ดดี้, คุณทั้งสองไปหาขอบเขต
"he began to give a large scope to his desires."เขาก็เริ่มที่จะเพิ่มขอบเขต ของโอกาสให้กับตัวเอง"
Now there is no scope of any mistake..ที่นี้ทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิด...
A rifle scope waseen from the tower.เราเห็นกล้องติดปืนจากหอคอยนั่น
Not to offend either of you, but I took the liberty of calling my attorney to find out exactly what the scope of your authority is here,ไม่ได้จะทำให้โกรธหรอกนะ แต่ผม ต้องใด้รับอิสรภาพในการเรียกทนายของผม เพื่อหาว่าจริงๆแล้วขอบเขตของอำนาจของคุณที่นี่มีแค่ไหน
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma
Our scope needs to be more comprehensive.ขอบเขตของเราต้องให้ครอบคลุม มากกว่านี้
How did you two patch things up, if I might ask? Well, he bought me a Remington. 270 with a night scope and "Emma" engraved on it. And he gave me some cows.if I might ask? he bought me a Remington.

scope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 权限 / 權限] limits to authority; scope of one's jurisdiction
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 映像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 显像管 / 顯像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, 流年] fleeting time; horoscope for the year
堂而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, 堂而皇之] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 陀螺] gyroscope; spinning top
运势[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 运势 / 運勢] horoscope; one's fortune
哈伯太空望远镜[Hā bó tài kōng wàng yuǎn jìng, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 哈伯太空望远镜 / 哈伯太空望遠鏡] Hubble Space Telescope
万花筒[wàn huā tǒng, ㄨㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄥˇ, 万花筒 / 萬花筒] kaleidoscope
显微镜[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 显微镜 / 顯微鏡] microscope
显镜[xiǎn jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 显镜 / 顯鏡] microscope; same as 顯微鏡|显微镜
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 光学显微镜 / 光學顯微鏡] optical microscope
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, 潜望镜 / 潛望鏡] periscope
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, 范围 / 範圍] range; scope; limit; extent
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, 听诊器 / 聽診器] stethoscope; medical device to listen to heart rate
望远镜[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 望远镜 / 望遠鏡] telescope

scope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコノスコープ[, aikonosuko-pu] (n) iconoscope
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope
オシロ[, oshiro] (n) (abbr) (See オシロスコープ) oscilloscope
オシロスコープ[, oshirosuko-pu] (n) oscilloscope
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris)
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope
カルジオスコープ[, karujiosuko-pu] (n) cardioscope
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope
キネスコープ[, kinesuko-pu] (n) kinescope
キネトスコープ[, kinetosuko-pu] (n) kinetoscope
クロノスコープ[, kuronosuko-pu] (n) chronoscope; (P)
シネスコ[, shinesuko] (n) (abbr) CinemaScope
シネマスコープ[, shinemasuko-pu] (n) CinemaScope
ジャイロ[, jairo] (n) (abbr) gyro; gyroscope; gyrocompas
ジャイロスコープ[, jairosuko-pu] (n) gyroscope; (P)
シンクロ[, shinkuro] (n,vs) (1) (abbr) synchronize; synchronise; (n) (2) (abbr) synchronized swimming; (3) oscilloscope; (P)
ステレオスコープ[, sutereosuko-pu] (n) stereoscope
スライドガラス[, suraidogarasu] (n) microscope slide (wasei
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece)
ファイバースコープ[, faiba-suko-pu] (n) fiberscope; fibrescope
ヘリオスコープ[, heriosuko-pu] (n) helioscope
ペリスコープ[, perisuko-pu] (n) periscope
マイクロスコープ;ミクロスコープ[, maikurosuko-pu ; mikurosuko-pu] (n) (ミクロスコープ from German) microscope
レーザー内視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope
万華鏡[まんげきょう;ばんかきょう, mangekyou ; bankakyou] (n) kaleidoscope
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope
光学顕微鏡[こうがくけんびきょう, kougakukenbikyou] (n) optical microscope
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope
共焦点走査型顕微鏡[きょうしょうてんそうさがたけんびきょう, kyoushoutensousagatakenbikyou] (n) confocal scanning microscope
内視鏡[ないしきょう, naishikyou] (n) endoscope
分光器[ぶんこうき, bunkouki] (n) (See 分光計) spectroscope; spectrograph
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P)
回転儀[かいてんぎ, kaitengi] (n) (See ジャイロスコープ) gyroscope
地球ごま[ちきゅうごま, chikyuugoma] (n) gyroscope
多角化の経済[たかくかのけいざい, takakukanokeizai] (n) economics of scope; economics of diversification
大腸内視鏡[だいちょうないしきょう, daichounaishikyou] (n) colonoscope; colonoscopy
天頂儀[てんちょうぎ, tenchougi] (n) zenith telescope
太陽望遠鏡[たいようぼうえんきょう, taiyoubouenkyou] (n) solar telescope; helioscope
太陽鏡[たいようきょう, taiyoukyou] (n) helioscope
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document)
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range

scope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจตามรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (amnāt tām r) EN: constitutional scope FR:
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere FR: limite [f]
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบข่ายงาน[n. exp.] (khøpkhāi ng) EN: scope of the work ; framework FR: cadre de travail [m]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt kh) EN: scope of the study ; delimitation of the study FR:
ขอบเขตงาน[n. exp.] (khøpkhēt ng) EN: job description ; scope of work FR:
ขอบเขตระบบงาน[n. exp.] (khøpkhēt ra) EN: project scope FR:
วงจำกัด[n. exp.] (wong jamkat) EN: scope ; limit FR:
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ชนประสานงา[v. exp.] (chon prasān) EN: FR: se télescoper
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดี[v.] (dūangdī) EN: have a good horoscope ; have good luck FR: être chanceux
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell ; check one's horoscope FR:
อิเล็กโตรสโคป[n.] (ilektrōsakh) EN: electroscope FR: électroscope [m]
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope FR: microscope [m]
คำทำนาย[n. exp.] (kham thamnā) EN: prediction ; prophesy FR: horoscope [m]
คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) FR:
เครื่องฟังหัวใจ[n. exp.] (khreūang fa) EN: stethoscope FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[n. exp.] (khreūang fa) EN: stethoscope FR: stéthosope [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[n. exp.] (khreūang le) EN: video cassette player FR: magnétoscope [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classif.: cameras, binoculars, telescopes, microscopes] FR: [classif. : appareils photographiques, jumelles, télescopes, microscopes]
กล้องดูแห่[n. exp.] (klǿng dū ha) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องจุลทรรศน์[n.] (klǿngjunlat) EN: microscope FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: electron microscope FR: microscope électronique [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: light microscope FR: microscope optique [m]
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlat) EN: electron microscope FR: microscope électronique [m]
กล้องขยาย[n. exp.] (klǿng khayā) EN: microscope FR: microscope [m]
กล้องปริทรรศน์[n.] (klǿngparith) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องเพอริสโคป[n. exp.] (klǿng phoēr) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องระดับ[n.] (klǿngradap) EN: surveyor's telescope FR:
กล้องเรือดำน้ำ[n. exp.] (klǿng reūa ) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องส่องดูดาว[n. exp.] (klǿng sǿng ) EN: telescope FR: télescope [m]
กล้องส่องกล่องเสียง[n.] (klǿng søng ) EN: pharyngoscope FR:
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿng søng ) EN: large binocular telescope FR:
กล้องตาเรือ[n.] (klǿngtāreūa) EN: periscope FR: périscope [m]

scope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Infrarotspektroskopie {f}infrared spectroscope
Kaleidoskop {n}kaleidoscope
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion
Freiraum {m}scope for development
Handlungsspielraum {m}scope (of action)
Lieferumfang {m}scope of delivery
Lieferungsumfang {m}scope of supply
Patentschutzbereich {m}scope of the protection by patent
Zuständigkeitsbereich {m}scope of responsibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scope
Back to top