ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

search

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *search*, -search-

search ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
search (vt.) ค้นหา See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา Syn. look, examine, inspect, seek, hunt
search (vi.) ค้นหา See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา
search (vt.) สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search (n.) การค้นหา See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look
search (n.) การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: การหาข้อมูล, ค้นคว้า
search after (phrv.) ค้นหา See also: มองหา Syn. look for, quest for
search for (phrv.) ค้นหา See also: มองหา Syn. look for, quest for
search high and low for (idm.) หาไปทั่ว See also: หาทุกที่
search me (idm.) ฉันไม่รู้ (คำตอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
Search me. (idm.) ฉันไม่รู้
search out (phrv.) ค้นหา Syn. seek out
search party (n.) คณะสำรวจผู้สูญหาย Syn. hunter, searcher
search through (phrv.) ค้นหา See also: ค้น, หา
search warrant (n.) หมายค้น Syn. authorization
searchable (adj.) ซึ่งค้นหาได้
searchableness (n.) การสืบค้นข้อมูล
searcher (n.) ผู้ค้นหา See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้สำรวจ Syn. hunter, seeker
searcher (n.) คณะสำรวจผู้สูญหาย Syn. hunter
searcher (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, explorer
searching (adj.) ตรวจสอบอย่างละเอียด See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
searchlight (n.) ไฟฉาย See also: แสงไฟฉาย Syn. flashlight, arc light, beam
English-Thai: HOPE Dictionary
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
search partyn. คณะสำรวจ
search warrantn. หมายค้นจากศาล
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย
English-Thai: Nontri Dictionary
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
searchlight(n) ไฟฉาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
search๑. ค้นหา ๒. การค้นหา, ๑. ค้นหา
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควานหา (v.) search See also: rummage with, find out Syn. คลำหา, ตามหา
คิดค้น (v.) search See also: seek, explore, probe
กำเสาะ (v.) search for See also: find, seek Syn. เสาะ, หา, ค้น, สืบ, แสวง
ค้นหา (v.) search for See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา
คัดสรร (v.) search for See also: look through, examine Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, ค้นหา
ตรวจหา (v.) search for See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find Syn. หา, เสาะหา
สรรหา (v.) search for See also: look through, examine Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สรรหา (v.) search for See also: seek, look for Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา
หา (v.) search for See also: seek for, be after, follow, look for, find Syn. ค้นหา, เสาะหา, แสวงหา
เที่ยว (v.) search for See also: scout around, look for
เสาะหา (v.) search for See also: seek for, be after, follow, look for, find Syn. ค้นหา, แสวงหา
ยักย้ายถ่ายเท (v.) search for a remedy See also: look for a solution
หมายค้น (n.) search warrant
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
การค้นคว้า (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
การค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, งานค้นคว้าวิจัย
การวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน (n.) basic research
การวิจัยเชิงทดลอง (n.) experimental research
การวิจัยและการพัฒนา (n.) research and development
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
They'll search me when I meet them, right?พวกเขาจะค้นหาฉันเมื่อฉันพบพวกเขาใช่มั้ย?
It's like the search of alietne.เหมือนเดินไปตามหาเสียงหายใจ..
They also search for the last two stones.พวกเขายังค้นหาสองหิน
We split up and search the house.เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ
And I suggest that the two shortest search the cellar, and so on, up.และผมขอให้ไม้สั้นที่สุดค้นหาที่ห้องใต้ดิน และคู่อื่นๆ ก็ค้นไล่ขึ้นมา
You look. I'll search the kitchen.คุณลองค้นดู ฉันจะค้นห้องครัวเอง
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน
In search of new dreamsเพื่อมองหาความฝันแห่งใหม่
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป

search ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炼字[liàn zì, ㄌㄧㄢˋ ㄗˋ, 炼字 / 煉字] calligraphy practise; to search for the right word
未找到[wèi zhǎo dào, ㄨㄟˋ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 未找到] could not find; search for ... produced no results
你是不是想找[nǐ shì bù shì xiǎng zhǎo, ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ, 你是不是想找] Did you mean to search for...?
您是不是要查[nín shì bù shì yāo chá, ㄋㄧㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧㄠ ㄔㄚˊ, 您是不是要查] Did you mean to search for ..?
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ˇ ㄑㄧㄥˊ, 搜寻引擎 / 搜尋引擎] Internet search engine; also written 搜索引擎
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, 搜寻 / 搜尋] search for; look for
搜寻软体[sōu xún ruǎn tǐ, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, 搜寻软体 / 搜尋軟體] search software
搜救[sōu jiù, ㄙㄡ ㄐㄧㄡˋ, 搜救] search and rescue
搜索结果[sōu suǒ jié guǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 搜索结果 / 搜索結果] search result
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, 搜藏] search cache (computer)
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, 查找] search for
[sōu, ㄙㄡ, 蒐] search out (as data)
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 欧洲核子中心 / 歐洲核子中心] European Organization for Nuclear Research (CERN)
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 找到] find (what one was searching for); succeeded in finding
全文检索[quán wén jiǎn suǒ, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 全文检索 / 全文檢索] full text search
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 研究所] research institute; graduate studies; graduate school
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, 研究者] investigator; researcher
市场调查[shì chǎng diào chá, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 市场调查 / 市場調查] market research
线上查询[xiàn shàng chá xún, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, 线上查询 / 線上查詢] online search
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 运筹学 / 運籌學] operations research (OR)
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, 追寻 / 追尋] pursue; to track down; to search
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研修员 / 研修員] research worker; researcher
研发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, 研发 / 研發] research and development
研究[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 研究] research
研究中心[yán jiū zhōng xīn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 研究中心] research center
研究反应堆[yán jiū fǎn yìng duī, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 研究反应堆 / 研究反應堆] research reactor
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研究员 / 研究員] researcher
研究报告[yán jiū bào gào, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 研究报告 / 研究報告] research report
研究机构[yán jiū jī gòu, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 研究机构 / 研究機構] research organization
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 研究院] research institute; academy
检索[jiǎn suǒ, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 检索 / 檢索] retrieval; retrieve; research
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 搜索] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search
探照灯[tàn zhào dēng, ㄊㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄥ, 探照灯 / 探照燈] searchlight
搜查[sōu chá, ㄙㄡ ㄔㄚˊ, 搜查] search

search ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search
インターネット検索[インターネットけんさく, inta-netto kensaku] (n) {comp} Web search
インデックス付きサーチ[インデックスつきサーチ, indekkusu tsuki sa-chi] (n) {comp} indexed search
ウェブ検索[ウェブけんさく, uebu kensaku] (n) web search
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police)
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police)
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search)
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search
グーグル;ググル[, gu-guru ; guguru] (n) {comp} Google (WWW search engine)
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine)
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] (n) {comp} search string
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission
ヤフる[, yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine)
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant
捜索隊[そうさくたい, sousakutai] (n) search party
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words
記憶をたどる[きおくをたどる, kiokuwotadoru] (exp,v5r) reaching back into one's memory; to search one's mind; to recall
身体検査[しんたいけんさ, shintaikensa] (n,vs) (1) physical examination; medical checkup; (2) frisking; pat-down; search
部分一致[ぶぶんいっち, bubun'icchi] (n) {comp} partial match; matching a search term with sub-string within a field
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] (n) {comp} linear search
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
アクションリサーチ[, akushonrisa-chi] (n) action research
イメージリサーチ[, ime-jirisa-chi] (n) image research
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search
検索機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function
検索結果[けんさくけっか, kensakukekka] search results
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine
検索速度[けんさくそくど, kensakusokudo] search speed
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search
線形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable
メタサーチ[めたさーち, metasa-chi] metasearch
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
研究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute

search ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
กำเสาะ[v.] (kamsǿ) EN: explore ; search ; look for ; seek FR:
การค้นหา[n.] (kān khonhā) EN: search FR: recherche [f]
การค้นหาแบบทวิภาค[n. exp.] (kān khonhā ) EN: binary search FR:
การค้นหาข้อมูล[n. exp.] (kān khonhā ) EN: information search FR: recherche d'informations [f]
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat t) EN: body search FR: fouille corporelle [f]
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for ; inquire into FR:
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
ค้น[v.] (khon) EN: search ; seek ; look for ; look sth up ; ransack ; frisk FR: chercher ; fouiller
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นของ[v. exp.] (khon khøng) EN: look for something ; search for FR:
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นตัว[v. exp.] (khon tūa) EN: do a body search ; search someone FR:
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth FR:
ขวายขวน[v.] (khwāikhūan) EN: search for ; seek for FR:
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; feel about ; fumble about ; search FR: fouiller ; chercher à tâtons
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant ; court warrant FR: mandat de perquisition [m]
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux ; chercher ; rechercher
โปรแกรมค้นหา[n. exp.] (prōkraēm kh) EN: search engine FR: moteur de recherche [m]
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for ; look for and select ; select FR: rechercher
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out FR: rechercher
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
สืบเสาะ[v.] (seūpsǿ) EN: investigate ; search for ; seek FR:
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir
เสิร์ช[v.] (soēt) EN: search FR: chercher
เสิร์ชเอนจิน = เสิร์ชเอ็นจิน = เสิร์ชเอ็นจิ้น[n. exp.] (soēt enjin) EN: search engine FR: moteur de recherche [m]
ธรรมวิจัย[n.] (thammawijai) EN: investigation of the Truth ; investigation of the Doctrine ; research on the Dhamma ; search of Truth FR:
เที่ยวหา[v. exp.] (thīo hā) EN: go around looking for ; search for FR:
ตรวจหา[v. exp.] (trūat hā) EN: search for FR:
ตรวจค้น[v. exp.] (trūat khon) EN: search FR: explorer ; fouiller
แยง[v.] (yaēng) EN: search ; probe ; poke ; pick ; prod FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
ยักย้ายถ่ายเท[v. exp.] (yakyāi thāi) EN: search for a remedy ; look for a solution FR:
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
แบบแผนการวิจัย[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: research design FR:

search ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaltenpivotsuche {f} [math.]column pivot search
Arbeitssuche {f}job search
Online-Recherche {f}online search
Pivotsuche {f} [math.]pivot search
Rasterfahndung {f}computer search
Suchaktion {f}search; search operation; search action; search mission
Suche {f} | auf der Suche nachsearch; hunt | in search of
Suchhund {m}tracker dog; search dog
Begleitforschung {f}accompanying research
Ahnenforschung {f}genealogical research
Zweckforschung {f}applied research
Atomforschung {f}atomic research
Recherchebericht {m}search report
Klimaforschung {f}climate research
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC)
Vertragsforschung {f}contract research
Tiefseeforschung {f}deep sea research
Wirtschaftsforschung {f} | angewandte Wirtschaftsforschungeconomic research | applied economic research
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation
Gastwissenschaftler {m}guest researcher
Geschichtsforschung {f}historical research
Leibesvisitation {f} | einer Leibesvisitation unterziehenstrip-search | to strip-search
Literaturrecherche {f}literature research
Forschungsschwerpunkt {m}main research
Kernforschung {f}nuclear research
Online-Rechercheur {m}search analyst
Parapsychologie {f}psychic research
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate
Rechercheur {m}researcher
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD)
Forschungsarbeit {f}research work
Forschungsfinanzierung {f}research funding
Forschungsförderung {f}research promotion
Forschungsgemeinschaft {f}research team
Forschungsstipendium {n}research fellowship
Forschungszentrum {n}research centre; research center
Versuchsanstalt {f}research institute
Versuchsingenieur {m}research engineer
Suchergebnis {n}search result
Suchprofil {n}search profile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า search
Back to top