ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swathe*, -swathe-

swathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swathe (vt.) ห่อหุ้ม See also: พัน, ห่อ Syn. swaddle, wrap, bandage
swathe (n.) การหุ้มรอบ See also: การห่อหุ้ม, สิ่งที่ห่อหุ้ม Syn. wrapping, bandage
swathe in (phrv.) ห่อเต็มตัว See also: พันทั้งตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
swathe(สวอธ,สเวธ) vt.,n. (การ) ห่อ,พัน,โอบ,หุ้มรอบ. =swath (ดู), See also: swathable,swatheable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
swathe(vt) ห่อ,ห่อหุ้ม,พัน,โอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're talking about a vast swathe of land, and on this land, in the earth, are minerals, things of great value.เรากำลังพูดถึงแผ่นดินที่ใหญ่มากๆ และบนแผ่นดินแห่งนี้ บนโลกใบนี้ มันมีแร่ธาตุอยู่ คิดถึงราคาที่โคตรเยอะสิ
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swathe
Back to top