ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savageness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savageness*, -savageness-

savageness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savageness (n.) ความป่าเถื่อน See also: ความโหดร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"To tame the savageness of man"เพื่อกล่อมเกลาความโหดเหี้ยมของมนุษย์...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savageness
Back to top