ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoal*, -shoal-

shoal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoal (n.) ฝูงปลา
shoal (n.) ฝูงชน See also: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
shoal (n.) หาดตื้น Syn. bank, shoal
English-Thai: HOPE Dictionary
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง
English-Thai: Nontri Dictionary
shoal(adj) ตื้นเขิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝูงปลา (n.) shoal of fish See also: school of fish Syn. พวกปลา
พวกปลา (n.) shoal of fish See also: school of fish Syn. ฝูงปลา
มัจฉาชาติ (n.) shoal of fish See also: school of fish Syn. พวกปลา, ฝูงปลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shoals on the eastern shore, but if we approach from the windward, we should be able to take up a strong opening position.หินโสโครกบนชายฝั่งตะวันออก แต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปใกล้จากทางเหนือลม พวกเราน่าจะสามารถเริ่มเปิดฉาก จัดวางตำแหน่งที่เเข็งแกร่ง
Sir, shoals on every side.กัปตัน มีสันดอนรอบทุกด้าน

shoal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 礁] reef; shoal rock
[tān, ㄊㄢ, 滩 / 灘] beach; shoal
暗滩[àn tān, ㄢˋ ㄊㄢ, 暗滩 / 暗灘] hidden shoal
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, 浅滩 / 淺灘] shallows; shoal; sandbar
浅礁[qiǎn jiāo, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, 浅礁 / 淺礁] shallow reef; shoal

shoal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P)
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P)

shoal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish FR: banc de poissons [m]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
มัจฉาชาติ[n.] (matchāchāt) EN: shoal of fish FR: banc de poissons [m]

shoal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischschwarm {m}shoal of fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoal
Back to top