ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

silently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *silently*, -silently-

silently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
silently (adv.) อย่างเงียบๆ Syn. noiselessly, quietly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งเฉย (adv.) silently Syn. เฉย, อยู่เฉย
สงบ (adv.) silently See also: quietly, softly, still Syn. นิ่ง, เงียบเชียบ Ops. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ
อยู่เฉย (adv.) silently Syn. เฉย
เงียบ (adv.) silently See also: quietly, softly, still Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ Ops. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ
เป็นเบื้อ (adv.) silently See also: speechlessly, dumbly, mutely Syn. นิ่ง, เงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ...
Come, come silently ~เข้ามา เข้ามา อย่างเงียบๆ
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ...
So say all these years, Callie's been suffering silently because nobody knows the truth about what Mommy did.งั้นทุกๆปีแคลลี่กำลังทรมานอย่างเงียบๆ เพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงที่แม่สุดที่รักทำ
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง
But you silently watched me.แต่คุณก็เงียบ เพียงแค่มองดูผมเท่านั้น
I can feel them looking at me and silently wondering how can a father possibly raise his daughter to be a professional killer.ฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่มีคำถามที่จับจ้องมาด้วยความระคนสงสัย. ว่าจะมีพ่อแบบไหนที่สามารถส่งเสริมลูกสาวให้เป็นอาชีพนักฆ่า
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้
Perhaps,finally,by using the flesh of human beings to replicate the flesh of human beings this madman who moves silently among us has crossed art's final frontierบางที ในที่สุด ก็มีการใช้เนื้อมนุษย์กลับมาทำเนื้อมนุษย์... ชายบ้าผู้นี้ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบท่ามกลางพวกเรา ได้ก้าวข้ามพรมแดนสุดท้ายของศิลปะ
Your father is crying as well, silently inside, in one corner.พ่อของนายก็ร้องไห้.. แต่เก็บอาการสมเป็นลูกผู้ชาย..

silently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
默坐[mò zuò, ㄇㄛˋ ㄗㄨㄛˋ, 默坐] sitting silently

silently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
雁首をそろえる;雁首を揃える;がん首をそろえる[がんくびをそろえる, gankubiwosoroeru] (exp,v1) (See 雁首揃える) to sit silently at a meeting
雁首揃える;雁首そろえる;がん首そろえる[がんくびそろえる, gankubisoroeru] (exp,v1) (See 雁首を揃える) to sit silently at a meeting
黙座[もくざ, mokuza] (n) sit silently
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n,vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation

silently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
คั่งแค้น[v.] (khangkhaēn) EN: fume silently ; be angry without showing it FR: ravaler sa colère
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently FR: silencieusement
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently FR: sans faire de bruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า silently
Back to top