ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statistic*, -statistic-

statistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statistic (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ
statistical (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ Syn. mathematical, analytical
statistical almanac (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. record, register of the year
statistician (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย
statistics (n.) วิชาสถิติ
English-Thai: HOPE Dictionary
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact,datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistician(สแทททิสทิช'เชิน) n. นักสถิติ,ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
English-Thai: Nontri Dictionary
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล
statistician(n) นักสถิติ
statistics(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statisticค่าสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statisticianนักสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statisticsวิชาสถิติ, สถิติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Statisticianนักสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statisticsสถิติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถิติ (n.) statistic
สถิติ (n.) statistics See also: figures, data, record
สสช. (n.) National Statistical Office See also: NSO Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (n.) National Statistical Office See also: NSO Syn. สสช.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, reid, you got a statistic on arsonists?เฮ้รีด คุณมีสถิติเกี่ยวกับพวกลอบวางเพลิงบ้างไหม
I'm in the top 0.3% of the population which is an interesting demographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skillsdemographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skills are towards the lower quartiles. Yeah.
Now, what is this "sacks" statistic they put up there?ไอ้สถิติแซ็คส์ที่เขาขึ้นหน้าจอคืออะไร
But you just made that statistic up.แต่เธอเพิ่งจะทำสถิตินั้นขึ้นมานะ
Insert Dr. Reid's statistic about active serial killers at any given time here.แทรกด้วยสถิติเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่อง ของดอกเตอร์รี้ด กำลังจะมาในเร็วๆนี้
Look at the statistics, for Christ's sake.ลองดูสถิติสิ / ในกรณีของเซค
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา
This must have been what all those people felt like... ..before I filed them as statistics in my reports.ทอดยาวอยู่บนถนนหนทาง ของซุปเปอร์ไฮเวย์พังๆซึ่งไร้ประดยชน์แล้ว
Statistically, the chance of a plane going down because of turbulence...ตามสถิติ โอกาสที่เครื่องบินตกเพราะอากาศแปรปรวน...
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค
You want statistics on CPR, ask Reid.หากคุณต้องการสถิติเกี่ยวกับ CPR ถามรีดสิ
Statistic: At every New York party, there's always a girl who has no idea whose party she's at.จากสถิติข้อมูล ทุกปาร์ตี้ในนิวยอร์ก จะมีสาวคนนึงหลงมาเสมอ แบบไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในปาร์ตี้ของใคร

statistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 耦合] coupling (phys.); copula (statistics)
平均数[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, 平均数 / 平均數] mean (statistics)
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 人口统计学 / 人口統計學] population studies; population statistics
概率和数理统计[gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 概率和数理统计 / 概率和數理統計] probability and mathematical statistics
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西格玛 / 西格瑪] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics)
有统计学意义[yǒu tǒng jì xué yì yì, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄧˋ, 有统计学意义 / 有統計學意義] statistically significant
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 统计 / 統計] statistics
统计学[tǒng jì xué, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 统计学 / 統計學] statistics
统计数据[tǒng jì shù jù, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 统计数据 / 統計數據] statistical data
统计结果[tǒng jì jié guǒ, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 统计结果 / 統計結果] statistical results
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 统计表 / 統計表] statistical table, chart
表册[biǎo cè, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄜˋ, 表册 / 表冊] statistical form; book of tables or forms
表报[biǎo bào, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, 表报 / 表報] statistical tables and reports

statistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] (n) {comp} connection statistics
コホート;コーホート[, koho-to ; ko-ho-to] (n) cohort (statistics,, biology, etc.)
スタティスティックス[, sutateisuteikkusu] (n) statistics
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
メッシュ統計[メッシュとうけい, messhu toukei] (n) mesh statistics
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
人口動態統計[じんこうどうたいとうけい, jinkoudoutaitoukei] (n) demographic statistics
人口統計[じんこうとうけい, jinkoutoukei] (n,adj-no) population statistics; demographics
仮説検定[かせつけんてい, kasetsukentei] (n,vs) hypothesis test (statistics)
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P)
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics)
潜在変数[せんざいへんすう, senzaihensuu] (n) latent variable (e.g. in statistics)
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics)
経済統計[けいざいとうけい, keizaitoukei] (n) economic statistics
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy
統計処理[とうけいしょり, toukeishori] (n) {comp} statistical processing
統計図表[とうけいずひょう, toukeizuhyou] (n) statistical chart; statistical graph
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] (n) {comp} statistical multiplexing
統計学者[とうけいがくしゃ, toukeigakusha] (n) statistician
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] (n) {comp} statistical information; statistics
統計的[とうけいてき, toukeiteki] (adj-na) statistical
統計的仮説[とうけいてきかせつ, toukeitekikasetsu] (n) statistical hypothesis
統計表[とうけいひょう, toukeihyou] (n) statistical table or chart
統計解析[とうけいかいせき, toukeikaiseki] (n) statistical analysis
語彙統計学[ごいとうけいがく, goitoukeigaku] (n) lexicostatistics
雇用統計[こようとうけい, koyoutoukei] (n) employment data; employment statistics; jobs data
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics)
統計[とうけい, toukei] statistics (vs)
統計処理[とけいしょり, tokeishori] statistical processing
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] statistical multiplexing
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics

statistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิเคราะห์ทางสถิติ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: statistic analysis FR: analyse statistique [f]
ค่าสถิติ[n. exp.] (khā sathiti) EN: statistic FR:
แบบจำลองทางสถิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: statistical model FR:
ชีวสถิติ[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics ; biological statistics ; biometry FR: biostatistique [f]
ชีวสถิติศาสตร์[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics FR: biostatistique [f]
เชิงสถิติ[adj.] (choēng sath) EN: statistical FR: statistique
เจ้าพนักงานสถิติ[n. exp.] (jaophanakng) EN: statistical officer FR:
เจ้าพนักงานเวชสถิติ[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical statistics technician FR:
การอนุมานเชิงสถิติ[n. exp.] (kān anumān ) EN: statistical Inference FR:
การควบคุมเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical control FR:
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical quality control FR:
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical process control FR:
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: multivariate statistical analysis FR:
คณิตสถิติศาสตร์[n. exp.] (khanittasat) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
ข้อมูลเชิงสถิติ[n. exp.] (khømūn choē) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
ข้อมูลสถิติ[n. exp.] (khømūn sath) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
ข้อมูลทางสถิติ ; ข้อมูลสถิติ[n. exp.] (khømūn thān) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
นักวิชาการสถิติ[n. exp.] (nakwichākān) EN: statistician FR: statisticien [m]
แผนที่สถิติ[n. exp.] (phaēnthī sa) EN: statistical map FR: carte statistique [m]
สำนักงานสถิติแห่งชาติ[org.] (Samnakngān ) EN: National Statistical Office of Thailand (TNSO) FR:
สถิต[n.] (sathit) EN: statistics ; figures ; data ; record FR:
สถิติ[n.] (sathiti) EN: statistics ; figures ; data ; record FR: statistique [f] ; donnée [f] ; chiffre [m]
สถิติเชิงอนุมาน[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics ; inductive statistics FR:
สถิติเชิงบรรยาย[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (sathiti cho) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
สถิติเชิงพรรณนา ; สถิติพรรณนา[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติเชิงสรุปอ้างอิง[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics FR:
สถิติการค้า[n. exp.] (sathiti kān) EN: trade statistics FR:
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti kho) EN: vital statistics FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
สถิตินอนพาราเมตริก[n. exp.] (sathiti nøn) EN: nonparametric statistics FR:
สถิติพรรณนา ; สถิติเชิงพรรณนา[n. exp.] (sathiti pha) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติประยุกต์[n. exp.] (sathiti pra) EN: applied statistics FR: statistique appliquée [f]
สถิติศาสตร์[n.] (sathitisāt) EN: statistics ; statistical science FR: statistique [f]
สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sathitisāt ) EN: parametric statistics FR:
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sathitisāt ) EN: nonparametric statistics ; non-parametric statistics FR:
สถิติธุรกิจ[n. exp.] (sathiti thu) EN: business statistics FR:
สถิติอุตสาหกรรม[n. exp.] (sathiti uts) EN: industrial statistics FR:
สถิติวิเคราะห์[n. exp.] (sathiti wik) EN: statistical analysis FR: analyse statistique [f]
สมมติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommottithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]

statistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsmaßzahl {f}ancillary statistic
Agrarstatistik {f}agricultural statistics
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics
Ausfallstatistik {f}failure statistics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statistic
Back to top