ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speedily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speedily*, -speedily-

speedily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speedily (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: อย่างฉับไว Syn. abruptly, fast, rapidly
English-Thai: Nontri Dictionary
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชั้น (adv.) speedily See also: rapidly, following close, keeping in step Syn. เร่ง, ถี่ Ops. เฉื่อย

speedily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly

speedily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
ปร๋อ[adv.] (prø) EN: speedily ; rapidly ; energitically FR:
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily FR: rapidement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speedily
Back to top