ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stylish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stylish*, -stylish-

stylish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stylish (adj.) นำสมัย See also: เข้าสมัย Syn. chic, smart, fashionable
stylishness (n.) ความทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย,เข้ารูปแบบปัจจุบัน,เก๋,สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic,fashionable
English-Thai: Nontri Dictionary
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It won't be a stylish marriageIt won't be a stylish marriage
A stylish trimming of the hair? A soothing skin massage?เล็มผมให้เข้าที หรือนวดผิวให้นุ่มนวล
You know... do something stylish or heroic that will make her feel you're the better person.ลูกน่าจะรู้... บางสิ่งที่ล้ำสมัยหรือวีรบุรุษ ที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าลูกเป็นคนดี
I like the way you brush your hair I like those stylish clothes you wear* ฉันชอบเวลาเธอแปรงผม * * ฉันชอบชุดหรูๆที่เธอใส่ *
Without the benefit of his stylish clothing.โดยไม่อ้างเสื้อแฟชั่นเป็นตัวช่วยชะมัด
The eldest brother of one of my friends in junior high seems to have opened a stylish restaurant in Suehiro province.พี่ชายคนโตของเพื่อนฉันสมัยม.ต้น ดูเหมือนจะเปิดร้านอาหารในเมืองสุเอฮิโระ
You mean besides provide stylish ready-to-wear fashion for the everyday woman?คุณหมายถึงนอกจากจัดเตรียม เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีสไตล์ สำหรับผู้หญิงน่ะเหรอ
You said it would be thrilling, so I expected some stylish action, but it's all stuff I've seen before.ฉันคาดหวังว่าให้มีการแสดงที่มีแบบเฉพาะตัวมากกว่านี้ บางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
Such a stylish image!ช่างเป็นภาพลักษณ์ที่เก๋ไก๋
With his stylish swoops And his triple flipsบินอย่างมีสไตล์ และสามเสียชีวิต
I am the world's most famous and stylish divorceeฉันคือม่ายสาวที่ดังที่สุดในโลก
I am a stylish American, professor.ผมเป็นอเมริกันทันโลก ศาสตราจารย์

stylish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)

stylish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดิ้น[adj.] (doēn) EN: stylish and modern ; go-go FR:
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
เก๋ไก๋[adj.] (kēkai) EN: stylish ; smart-looking ; snazzy ; chic FR: classe
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้หร่าน[adj.] (kōrān) EN: smart ; stylish FR: élégant
เป็นที่นิยม[adj.] (pen thī niy) EN: popular ; fashionable ; stylish ; trendy FR: populaire ; tendance
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:

stylish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stilvoll {adj} | stilvoller | am stilvollstenstylish | more stylish | most stylish
elegant {adv}stylishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stylish
Back to top