ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spent*, -spent-

spent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spent (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend
spent (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend
English-Thai: HOPE Dictionary
spent(สเพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spend. adj. ใช้จนหมด,หมดแรง,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง., Syn. worn out
English-Thai: Nontri Dictionary
spent(vt) pt และ pp ของ spend
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spent Acid กรดใช้แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
He had spent ten years with themเขาใช้เวลา 10 ปี กับพวกเขา
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
She spent a lot of money on booksเธอเสียเงินกับหนังสือต่างๆ เป็นจำนวนมาก
I spent only half an hour in the townฉันใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงในเมือง
I spent quite a bit of time in India recentlyฉันไปอินเดียเพียงแค่ไม่กี่วัน เมื่อไม่นานมานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The knife was important to the district attorney. He spent a day...มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ...
I never saw so much time spent on nothin'.ฉันไม่เคยเห็นเวลามากที่ใช้ในการไม่มีอะไร
We spent a day together.{\cHFFFFFF}เราใช้เวลาทั้งวันด้วยกัน
I think we spent most of our time laughing.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ เวลาของเราหัวเราะ
I spent hundreds of thousands of dollars on her, to make her a big star.ผมใช้เวลาหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในของเธอจะทำให้เธอเป็นดาราใหญ่
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
That the directress had spent a few hours at the school...ผู้อำนวยการหญิงคนนั้น ได้อยู่ที่ ร.ร สองสามช.ม... .
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า.
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง

spent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乏燃料[fá rán liào, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 乏燃料] spent fuel
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, 乏燃料储存 / 乏燃料儲存] spent fuel storage
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, 乏燃料棒] spent fuel rods
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, 冤枉钱 / 冤枉錢] pointless expense; not worth the money spent
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, 冤钱 / 冤錢] pointless expense; not worth the money spent
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out

spent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人には添うて見よ馬には乗って見よ[ひとにはそうてみようまにはのってみよ, hitonihasoutemiyoumanihanottemiyo] (exp) (obsc) you can't judge someone until you've spent time with them, just like you can't judge a horse until you've ridden it
使用済み核燃料;使用済核燃料[しようずみかくねんりょう, shiyouzumikakunenryou] (n) spent nuclear fuel
在院日数[ざいいんにっすう, zaiinnissuu] (n) number of days spent in hospital
執筆生活[しっぴつせいかつ, shippitsuseikatsu] (n) writing life; period of life spent writing
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent
拘束時間[こうそくじかん, kousokujikan] (n) total hours spent working
衰え果てる[おとろえはてる, otoroehateru] (v1,vi) to be utterly spent or crushed
使途[しと, shito] (n) purpose for which money is spent; the way money is spent; (P)
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour

spent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ไป[adj.] (chai pai) EN: spent FR:
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
มหาเถระ[n. exp.] (mahāthēra) EN: senior monk ; monk who has spent twenty years or more in the Order ; maha-thera FR:
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused FR:
มัชฌิมะ[n.] (matchima) EN: monk who has spent between five to ten years in the Order ; majjhima FR:
หมดกระสุน[v. exp.] (mot krasun) EN: be spent ; have shot (one's) wad FR:
หมดแรง[adj.] (mot raēng) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
หมดแรงข้าวต้ม[adj.] (motraēngkhā) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
นิสัยมุตตกะ[n. exp.] (nisaiya mut) EN: monk who has spent five years in the monkhood ; nissaya-muttaka FR:
อ่อนเพลีย[adj.] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out ; debilated FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
โผเผ[adj.] (phōphē) EN: spent ; worn out ; pooped ; weak FR: chancelant ; faible ; fatigué ; las
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible
เถระ[n.] (thēra) EN: senior monk ; senior member of the Order ; [monk who has spent ten years or more in the monkhood and is eligible to be a preceptor] ; thera FR:

spent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wespentaille {f} | Wespentaillen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spent
Back to top