ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sandpit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sandpit*, -sandpit-

sandpit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sandpit (n.) หลุมทราย See also: บ่อทราย
English-Thai: HOPE Dictionary
sandpit(แซนดฺ'พิท) n. หลุม,ทราย,บ่อทราย,ที่ดูดทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think I want to slog around this sandpit in the rain?คุณคิดว่าฉันอยากจะมาตระเวณรอบกองทรายกลางฝนรึไง?
Stood with him in the sandpit.เข้าใจไว้ว่ากับเขา ก็เหมือนอยู่ในทราย

sandpit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙场[shā chǎng, ㄕㄚ ㄔㄤˇ, 沙场 / 沙場] sandpit; battleground; battlefield

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sandpit
Back to top