คำที่ขึ้นต้นด้วย "v" จำนวน 1,187 คำ


v
v sign
v-shaped
v.d.
v.h.f.
v.i.
v.i.p.
vac
vacancy
vacant
vacantly
vacantness
vacate
vacation
vacationer
vacationist
vaccilation
vaccillator
vaccinate
vaccinate against
vaccinate with
vaccinator
vaccine
vaccum tube
vacillant
vacillate
vacillate between
vacillating
vacillatingly
vacillation
vacillatory
vacua
vacuity
vacuous
vacuum
vacuum bottle
vacuum brake
vacuum cleaner
vacuumed
vacuumize
vadge
vagabond
vagabondage
vagabondism
vagal
vagarious
vagary
vagina
vaginal
vaginal bleeding
vaginitis
vagrancy
vagrant
vagrantly
vague
vaguely
vagueness
vagus nerve
vain
vainglory
vainly
vainness
valance
vale
valediction
valedictorian
valedictory
valence
valency
valent
valentine
valet
valetudinarian
valetudinarianism
valiance
valiancy
valiant
valiantless
valiantly
valid
validation
validity
validly
validness
valise
valley
valleyed
valo
valor
valorize
valorous
valorously
valorousness
valuable
valuableness
valuably
valuate
valuation
valuational
valuator
value
value above
value as
value at
value for
value-added tax
valued
valueless
valuer
valvate
valve
valveless
valvular
vamoose
vamp
vamp up
vamper
vampire
vampire bat
vampiric
vampirical
vampirish
vampish
vampishly
vampy
van
vanadium
vanda
vandal
vandalism
vandalistic
vandalization
vandalize
vane
vanguard
vanguardism
vanguardist
vanguished
vanilla
vanish
vanish away
vanish from
vanish into the air
vanisher
vanishing cream
vanishment
vanity
vanman
vanquish
vanquishable
vanquisher
vanquishment
vanquishness
vantage
vantage ground
vantage point
vanward
vapid
vapo
vapor
vaporescence
vaporise
vaporiser
vaporish
vaporization
vaporize
vaporizer
vaporous
vaporously
vaporousness
vaporware
vapory
vapour
vapourise
vapouriser
vapourish
vapourishness
vapourization
vapourize
vapourizer
vapourous
vapourously
vapourousness
vapoury
varda
variability
variable
variableness
variably
variance
variant
variation
variational
varicella
varicolo
varicolored
varicose
varicose vain
varicosity
varied
variedly
variegate
variegated
variegation
varier
varietal
varietally
variety
variform
variola
variorum
various
variously
variousness
varlet
varnish
varnisher
varsity
vary
vary between
vary from
vary in
vary with
vas
vas deferens
vasa
vasa deferentia
vascular
vascularity
vascularize
vase
vasectomize
vasectomy
vaseline
vasi-
vaso
vasodilalator
vasopressin
vassal
vassalage
vast
vastitude
vastity
vastly
vastness
vat
vatican
vatican city
vau
vaude ville
vaudeville
vaudeville show
vault
vault 1
vault 2
vault into
vault over
vaulting
vaulting horse
vaunt
vaunter
vaunting
vauntingly
vav
vax
vd
vdt
vdu
veal
vector
vectorial
veda
vedette
vedic
vee
vee-jay
veejay
veena
veep
veer
veer from
veer off
veer round
veer to
veg
vegan
veganism
vegetable
vegetal
vegetarian
vegetarianism
vegetate
vegetation
vegetational
vegetative
veggie
veggy
vehemence
vehemency
vehement
vehemently
vehicle
vehicular
veil
veiled
vein
veinal
velar
velarization
velarize
velcro
veld
veldt
vellum
velocipede
velocity
velodrome
velour
velum
velvet
velveteen
velvety
venal
venality
venally
venation
venational
vend
vendace
vendee
vender
vendetta
vendible
vending machine
vendor
vendor group
vendue
veneer
veneerer
venerability
venerable
venerableness
venerate
venerated
veneration
venereal
venereal disease
venereal wart
venetian
venezuela
venge
vengeance
vengeful
venial
venice
venison
venom
venomous
venous
vent
vent 1
vent 2
vent one's spleen
vent one's spleen on
ventage
ventiduct
ventifact
ventilate
ventilation
ventilative
ventilator
ventilatory
ventral
ventrally
ventricle
ventricular
ventriloquial
ventriloquism
ventriloquist
ventriloquistic
ventriloquistically
ventriloquize
ventriloquy
venture
venture forth
venture out
venturer
venturesome
venturous
venturously
venturousness
venue
venular
venule
venus
venus's-flytrap
veracious
veraciously
veraciousness
veracity
veranda
verandah
verb
verbal
verbal diarrhoea
verbal note
verbal noun
verbalise
verbalization
verbalize
verbalizer
verbally
verbatim
verbiage
verbid
verbify
verbose
verbosely
verboseness
verbosity
verdancy
verdant
verdantly
verdict
verdigris
verdure
verdurous
verdurousness
verge
verger
veridical
veridicality
veridically
veriest
verifiability
verifiable
verifiableness
verification
verificative
verifier
verify
verily
verisimilar
verisimilitude
verisimilitudinous
verism
veristic
veritable
veritableness
veritably
verity
vermi
vermi-
vermicelli
vermicidal
vermicide
vermicular
vermiculate
vermiform
vermiform appendix
vermifugal
vermifuge
vermilion
vermillion
vermin
vermination
verminous
verminously
vermivorous
vermivorus
vermouth
vermuth
vernacular
vernacularism
vernacularize
vernacularly
vernal
vernation
vernier
verruca
verrucose
versatile
versatilely
versatileness
versatility
verse
versed
versification
versifier
versify
version
versional
verso
verst
versus
vert
vertebra
vertebrae
vertebral
vertebral column
vertebrally
vertebrata
vertebrate
vertebration
vertex
vertical
vertical bacon sandwich
vertical scroll bar
verticality
vertically
verticalness
vertices
vertiginous
vertigo
verve
vervet
very
very high frequency
very large scale integrat
very low frequency
very thing
vesicant
vesicate
vesicle
vesicular
vesicularly
vesiculate
vesper
vespers
vespiary
vessel
vest
vest in
vest with
vest-pocket
vestal
vestal vergin
vested
vestibular
vestibule
vestige
vesting
vestment
vestry
vestryman
vesture
vesuvius
vet
vet 1
vet 2
vet.
vetch
vetchling
veteran
veterinarian
veterinary
veto
vex
vex at
vex with
vexation
vexatious
vexed
vexed question
vexing
vexingly
vga
vhf
via
viability
viable
viaduct
vial
viand
vibe
vibes
vibrance
vibrancy
vibrant
vibrantly
vibrate
vibratile
vibration
vibrational
vibrato
vibrator
vibratory
vicar
vicarage
vicarial
vicariate
vicarious
vicariously
vicariousness
vicarship
vice
vice admiral
vice chancellor
vice consul
vice consular
vice president
vice regent
vice squad
vice versa
vice-
vice-chairman
vice-governor
vice-premier
vice-presidencial
vice-presidency
vice-president
vice-regent
vicegerent
vicennial
viceregal
viceregally
viceregency
viceroy
viceroyalty
vichyssoise
vicinage
vicinal
vicinity
vicious
vicious circle
viciously
viciousness
vicissitude
vicissitudes
vicissitudinary
vicissitudinous
vicked
vicky-verky
victim
victimise
victimize
victor
victoria
victorian
victorious
victoriously
victoriousness
victory
victress
victual
victualage
victualer
victualler
vicuna
vide
videlicet
video
video adapter
video card
video disk
video display terminal
video graphics array
video jokey
video memory
video mode
video ram
videocassette
videoconference
videodisk
videophone
videoplay
videorecorder
videotape
vie
vie for
vie in
vie with
vienna
viennese
vientiane
vier
vietnam
vietnamese
view
viewer
viewfinder
viewpoint
vigesimal
vigil
vigilance
vigilant
vigilante
vigilantism
vigilantist
vigilantly
vignette
vigor
vigorish
vigorous
vigorously
vigorousness
vigour
viking
vile
vileness
vilification
vilify
vilipend
villa
villadom
village
villager
villain
villain of the piece
villainous
villainously
villainy
villein
villeinage
villiform
villose
villosely
villosity
villous
villously
vim
vin
vin-
vina
vinaceous
vinaigrette
vincible
vindicable
vindicate
vindicate for
vindicate to
vindication
vindicative
vindicativeness
vindicator
vindicatory
vindictive
vine
vinegar
vinegarish
vinegary
vinery
vineyard
vineyarded
vineyardist
vini
vinic
vinicultural
viniculture
viniculturist
vinify
vino
vinous
vintage
vintage wine
vintage year
vintager
vintner
viny
vinyl
viol
viola
viola da gamba
violability
violable
violableness
violably
violate
violating
violation
violative
violator
violence
violent
violently
violet
violin
violin clef
violinist
violist
violoncellist
violoncello
violonellist
vip
viper
viperish
viperous
viperously
virago
viral
virally
virgate
virgin
virgin mary
virgin queen
virginal
virginity
virgo
virgulate
virgule
viricide
virid
viridescent
viridian
viridity
virile
virilism
virility
virology
virose
virous
virtousness
virtual
virtual disk
virtual machine
virtual memory
virtual organization
virtual reality
virtually
virtue
virtues
virtuosic
virtuosity
virtuoso
virtuous
virtuously
virulence
virulency
virulent
virulently
virus
virus disease
vis
vis-
vis-a- vis
visa
visage
viscera
visceral
viscerally
viscid
viscidity
viscidly
viscidness
viscoid
viscosity
viscount
viscountcy
viscountess
viscounty
viscous
viscously
viscousness
vise
vishnu
visibility
visible
visibleness
visibly
vision
visional
visionally
visionary
visit
visit from Flo
visit with
visitant
visitation
visitational
visitator
visiting
visiting card
visitor
visitor centre
visor
vista
visual
visual basic
visual display unit
visual programming
visualise
visuality
visualization
visualize
visually
visualness
vita
vitae
vital
vital signs
vital statistics
vitalise
vitalistic
vitality
vitalize
vitalizer
vitalness
vitals
vitamin
vitamin A
vitamin a
vitamin A2
vitamin B complex
vitamin b complex
vitamin B1
vitamin b1
vitamin B12
vitamin b12
vitamin B2
vitamin b2
vitamin B6
vitamin b6
vitamin C
vitamin c
vitamin D
vitamin d
vitamin d1
vitamin D2
vitamin d2
vitamin D3
vitamin d3
vitamin deficiency
vitamin E
vitamin e
vitamin G
vitamin g
vitamin H
vitamin h
vitamin K
vitamin K1
vitamin k1
vitamin K2
vitamin k2
vitamin P
vitamin p
vitamin pill
vitamin tablet
vitamine
vitaminic
vitaminize
vitellarium
vitelli
vitelline
vitellus
vitiable
vitiate
vitiation
viticultural
viticulturally
viticulture
viticulturist
vitreosity
vitreous
vitreous humor
vitreousness
vitrescence
vitrescent
vitrescible
vitrification
vitrify
vitriol
vitriolic
vituperate
vituperation
vituperative
vituperatively
vituperativeness
viva
viva voce
vivace
vivacious
vivaciously
vivacity
vivarium
vive
vivid
vividly
vividness
vivification
vivifier
vivify
vivipara
viviparity
viviparous
vivisect
vivisection
vivisectional
vivisectionally
vivisectionist
vixen
vixenish
vixenishness
viz.
vizi
vizier
vizierate
vizierial
vizor
vlsi
vocable
vocabulary
vocal
vocal cords
vocalic
vocalise
vocalization
vocalize
vocalizer
vocally
vocalness
vocation
vocational
vocative
vocatively
vociferance
vociferant
vociferate
vociferation
vociferous
vociferously
vociferousness
vocoder
vodka
vogue
voguish
voice
voice box
voiced
voicedness
voiceful
voicefulness
voiceless
voicelessly
voicelessness
voiceprint
void
voidable
voidableness
voidance
voided
voider
voile
voiture
volant
volar
volatile
volatileness
volatility
volatilizable
volatilization
volatilize
volatilizer
volatise
volatize
volcanic
volcanic eruption
volcanically
volcano
vole
volga
volition
volitional
volitionally
volitive
volley
volleyball
volleyer
volplane
volt
volt out
voltage
voltaic
voltaic battery
voltaic cell
voltameter
voltmeter
volubility
voluble
volubly
volume
volume business
volumed
volumetric
volumetrically
voluminosity
voluminous
voluminously
voluminousness
voluntarily
voluntariness
voluntarism
voluntary
voluntaryist
volunteer
volunteer for
voluptuary
voluptuous
voluptuously
voluptuousness
volute
voluted
volution
vomit
vomit out
vomiter
vomitive
von
voodoo
voodooism
voodooist
voodooistic
voracious
voraciously
voraciousness
voracity
vorlage
vorous
vortex
vortical
vortices
votable
votaless
votaress
votarist
votary
vote
vote against
vote down
vote in
vote of confidence
vote of thanks
vote onto
vote through
vote with
vote with one's feet
voteable
voter
voting
votive
votively
vouch
vouch for
voucher
vouchsafe
vouchsafement
vow
vowel
vower
vox
vox populi
voxel
voyage
voyageur
voyeur
vram
vs
vs.
vug
vuggy
vulcan
vulcanite
vulcanize
vulgar
vulgarian
vulgarise
vulgarism
vulgarity
vulgarization
vulgarize
vulgarizer
vulgarly
vulgarness
vulnerability
vulnerable
vulnerableness
vulnerably
vulnerary
vulpine
vulture
vulturine
vulturous
vulva
vulval
vulvar
vulvitis
vulvovaginitis
vying


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top