ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

videorecorder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *videorecorder*, -videorecorder-

videorecorder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
videorecorder (n.) เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า videorecorder
Back to top