ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vibrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vibrate*, -vibrate-

vibrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibrate (vi.) สั่น Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate (vt.) ทำให้สั่น Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate (vi.) ก้องกังวาน Syn. resonate
English-Thai: HOPE Dictionary
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำให้ระริก,ทำให้ตื่นเต้น,ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate
English-Thai: Nontri Dictionary
vibrate(vi) สั่นสะเทือน,สั่น,ก้อง,กังวาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่นระรัว (v.) vibrate See also: shake, judder, quiver, tremble
ไหว (v.) vibrate See also: shake Syn. สั่น, สะเทือน, กระดิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา
Unless they're shouting, the glass won't vibrate enough for us to get an audio.นอกจากพวกนั้นจะตะโกน กระจกมันสั่นสะเทือนไม่พอจะจับเป็นเสียงได้
I set it so that it wouldn't ring or vibrate if a call came in, and carried it.ผมตั้งไม่ให้มันดังหรือสั่นเวลามีสายโทรเข้ามา และก็พกมันเอาไว้
The two universes vibrate at different frequencies.เอกภพทั้งสองด้านต่างก็สั่นสะเทือน ด้วยความถี่ที่ต่างกัน
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง
So, maybe, if we observe that the Universe didn't vibrate on very long wavelengths, maybe the explanation is that space has a finite size.ดังนั้นบางทีถ้าเราสังเกตว่าจักรวาล ไม่ได้สั่นสะเทือนในช่วงความยาว คลื่นที่ยาวมาก อาจจะไม่มีคำอธิบายได้ว่าอวกาศมี ขนาด จำกัด
At the same time that as it was stretching, it was actually making the drum vibrate a little.ในเวลาเดียวกันว่ามันถูกยืด มันเป็นจริงการทำกลองสั่นเล็ก ๆ น้อย ๆ
They vibrate now.ของไอโฟน5เลยนะ มันสั่นแล้วตอนนี้
Sometimes I vibrate with such rage, it terrifies me.บางครั้งฉันสั้นเทิ้มไปด้วยความเดือดดาล มันทำให้ฉันกลัว
Waves of light vibrate randomly in all directions.คลื่นของแสงสั่นสะเทือน แบบสุ่มในทุกทิศทาง
But when a suitcase vibrates,... ..the throwers have got to call the police.หรือเวลาที่มันระเบิด แล้วชิ้นส่วนที่เคยเป็นข้าวของส่วนตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคุณ มันจะปลิวกระจาย จากพื้นขึ้นไปถึงเพดาน
Yeah. (PHONE VIBRATES)โรงเรียนของเธอ อยู่ที่ฟินิกซ์ใช่ไหม?

vibrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1,vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)

vibrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate FR: dodeliner
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate FR:
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble FR:
สั่นสะเทือน[v. exp.] (san satheūo) EN: quake ; shake ; vibrate ; tremble FR: branler ; trépider ; vibrer
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน ; สะเทื้อน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver FR: secouer ; ébranler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vibrate
Back to top