ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacillate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacillate*, -vacillate-

vacillate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacillate (vi.) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา See also: เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา Syn. hesitate, swing, waver Ops. continue, resolve, tackle
vacillate between (phrv.) ลังเลระหว่าง See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Syn. hover between, waver between
English-Thai: HOPE Dictionary
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
English-Thai: Nontri Dictionary
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวนเร (v.) vacillate See also: hesitate Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน...

vacillate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver

vacillate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacillate
Back to top