ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voteable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voteable*, -voteable-

voteable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voteable (adj.) ซึ่งมีสิทธิออกเสียง Syn. votable
English-Thai: HOPE Dictionary
voteable(โว'ทะเบิล) adj. =votable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voteable
Back to top