ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbosely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbosely*, -verbosely-

verbosely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbosely (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, oratorically, talkatively

verbosely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wortreich {adv}verbosely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbosely
Back to top