ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veinal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veinal*, -veinal-

veinal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veinal (adj.) เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veinal
Back to top