ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veneration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veneration*, -veneration-

veneration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veneration (n.) ความเคารพ See also: ความเลื่อมใส, ความนับถือ, การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ Syn. admiration, estimation, favor, respect Ops. disrespect, contempt
English-Thai: HOPE Dictionary
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
English-Thai: Nontri Dictionary
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O, veneration to you,โอ,ท่านผู้ควรแก่การนับถือ
Veneration Offerings! Take it with both hands.ของบูชา ต้องรับสองมือ

veneration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊崇[そんすう, sonsuu] (n,vs) reverence; veneration
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration
脇侍;脇士;夾侍;挟侍(oK)[きょうじ;わきじ(脇侍;脇士), kyouji ; wakiji ( waki samurai ; waki samurai )] (n) flanking attendant to the main deity of veneration in a temple
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem

veneration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนับถือ[n.] (kān naptheū) EN: faith FR: vénération [f] ; adoration [f] ; croyance [f]
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
นมักการ[n.] (namakkān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
นมัสการ[n.] (namatsakān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veneration
Back to top