ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veto*, -veto-

veto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veto (n.) อำนาจในการยับยั้ง
veto (n.) การใช้อำนาจยับยั้ง See also: การยับยั้ง, การห้าม Syn. embargo, boycott, prohibition
veto (vt.) ห้าม See also: ขัดขวาง, ยับยั้ง Syn. ban, forbid, prohibit
veto (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย Syn. refuse, reject
English-Thai: HOPE Dictionary
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
English-Thai: Nontri Dictionary
veto(n) สิทธิยับยั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
veto, impose a vetoยับยั้ง ใช้สิทธิยับยั้ง [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน
Women get veto power over what tv shows to watch,ผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกดูทีวีช่องไหนที่อยากดู
I guess I was afraid you'd veto it, like maybe you'd think me being here was invading your territory or--หนูกลัวว่าพ่อจะไม่อนุญาติ พ่ออาจจะคิดว่าการที่หนูมาทำงานที่นี่ เป็นการล่วงล้ำอำนาจของพ่อน่ะค่ะ
And he'd like to veto them, but he's just being polite.และเขาก็อยากจะเอามันออก แต่เขาแค่สุภาพมากเกินไป
Yeah, well, the deal also came with veto power.ใช่ ข้อตกลงก็ยกเลิกได้เหมือนกัน
What happened to our veto power?เกิดอะไรขึ้นกับการยกเลิกข้อตกลง
ROH's Supporters Veto Impeachmentผู้สนับสนุนนายโรห์ ยับยั้งการยื่นถอดถอน
... youhaveto lethim makethefirst move. lt's only polite.เธอต้องให้เขาได้ขยับตัวก่อน มันเป็นเรื่องของความไว้ใจ
... willhaveto paythe price.... ในภายหน้าจะลำบาก
Bouvetoya is one of the world's most isolated places. The nearest land is 1,000 miles away.Bouvetya เป็นส่วนของโลกที่แยกออก แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดห่างเป็น 1000 ไมล์
She's gonna haveto call you back. She's,uh,taking careof feminine business.เดี๋ยวเธอโทรกลับนะ ตอนนี้เธอทำธุระของผู้หญิงอยู่
I'm gonna haveto transfer some money and pray the captaindoesn't notice before I find a way to put it back.ฉันกำลังจะแลกเปลี่ยนเงินบางส่วน และสวดภาวนาให้กัปตันไม่ป่าวประกาศ ก่อนที่ฉันจะหาทางเอากลับคืนมา

veto ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否决权[fǒu jué quán, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, 否决权 / 否決權] veto power
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy
否决[fǒu jué, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ, 否决 / 否決] veto

veto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
シベトン[, shibeton] (n) civetone
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
拒否権[きょひけん, kyohiken] (n) right of veto; (P)
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal

veto ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto FR:
สัตวแพทย์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinarian ; veterinary ; doctor of veterinary medicine ; vet (inf.) ; veterinary officer FR: vétérinaire [m] ; véto [m] (fam.)
สิทธิยับยั้ง[n. exp.] (sitthi yapy) EN: veto ; right of veto ; power of veto FR: droit de veto [m]
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
งกเงิน[adj.] (ngok ngoen) EN: covetous ; greedy FR:

veto ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veto {n} (gegen; von Seiten) | ein Veto gegen etw. einlegen; ein Veto gegen etw. erhebenveto (on; from) | to to put a veto on sth.
Vetorecht {n}power of veto; right of veto

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veto
Back to top