ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vinery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vinery*, -vinery-

vinery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vinery (n.) บริเวณเพาะปลูกองุ่น See also: ไร่องุ่น Syn. summerhouse
English-Thai: HOPE Dictionary
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น

vinery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวนองุ่น[n. exp.] (sūan a-ngun) EN: vinery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vinery
Back to top