ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluptuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluptuous*, -voluptuous-

voluptuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluptuous (adj.) ที่มีกิเลสมาก See also: ที่มีความต้องการมาก Syn. sensuous, epicurean Ops. puritanical
voluptuously (adv.) อย่างมีกิเลสมาก Syn. lewdly
voluptuousness (n.) การมีกิเลสมาก Syn. enjoyment, feeling, sensuality, lewdness
English-Thai: HOPE Dictionary
voluptuous(วะลัพ'ชุเอิส) adj. มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา,มั่วโลกีย์,ยั่วยวนกามกิเลส., See also: voluptuousness n. voluptuosity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As voluptuous as HAN chae-young and as firm as LEE Hyo-li.ยั่วยวนเหมือน ฮาน แช-ยัง กระชับเหมือน ลี ฮโย-รี
I mean like hot, sexy, voluptuous girls.ฉันหมายถึง สวย เซ็กซี่ ยั่วสวาท
Who's got big voluptuous tits.ที่มีหัวนมขนาดใหญ่ยั่วยวน
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม

voluptuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 艳色 / 艷色] beauty; glamor; voluptuousness

voluptuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっちり;むちむち;ムチムチ[, mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to,adv,vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching
官能的[かんのうてき, kannouteki] (adj-na) sensual; voluptuous; sexy
色っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic
豊満[ほうまん, houman] (adj-na,n) stout; corpulent; plump; voluptuous; (P)
豊艶[ほうえん, houen] (adj-na,n) voluptuous; fascinating; beautiful

voluptuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ๋ม[adj.] (eum) EN: stacked ; voluptuous FR:
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive ; voluptuous FR: voluptueuse
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]

voluptuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wollüstig; lüstern {adj} | wollüstiger | am wollüstigstenvoluptuous | more voluptuous | most voluptuous
Wollust {f}voluptuousness
ausschweifend {adj}voluptuous
lüsternd {adv}voluptuously
sinnlich; erotisch; stimulierend {adj}voluptuous
üppig; verlockend {adj}voluptuous
wollüstig {adv}voluptuously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluptuous
Back to top