ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venue*, -venue-

venue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venue (n.) สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน See also: สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน Syn. haunt, meeting place
venue (n.) สถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย (ทางกฎหมาย) See also: สถานที่ก่ออาชญากรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
venue(เวน'นิว) n. สถานที่เกิดเหตุหรือกระทำผิด,เหตุผล,ที่ที่พิจารณาคดี,สถานที่ชุมนุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
venueท้องที่ที่เกิดเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสรรพากร (n.) Revenue Department See also: Bureau of Internal Revenue
ประมวลรัษฎากร (n.) Revenue Code See also: Code of Revenue
รายได้ (n.) revenue See also: income, proceeds, profits, returns
รายได้แผ่นดิน (n.) public revenue
สรรพากร (n.) revenue Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สรรพากร (n.) revenue
อากร (n.) revenue See also: rate, tax, duty
อากรแสตมป์ (n.) revenue stamp
เงินรายได้ (n.) revenue See also: income, proceeds, profits, returns Syn. รายได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His assets frozen, the venue chosen Is the ends of the earth, whoopee!เขาจะต้องแข็งตาย สถานที่ของเขาได้ถูกเลือกแล้ว ใช่สุดขอบโลกมั้ยนะ วู้ปี้ ไกลๆ เลย
Welcome back to the bobsledding venue for this, the last day of competition.ยินดีต้อนรับกลับสู่การแข่งขันบ๊อบสเลด วันนี้เป็นวันสุดท้าย วันตัดสิน
This is not the proper venue for an appeal.ถ้าคุณจะอุทธรณ์คดี ตรงนี้คงไม่เหมาะ
I have arranged for you to rest at the hotel at the venue of the press conference.กระหม่อมได้จัดการให้ท่านได้พักในโรงแรมที่มีงานแถลงข่าวพะยะคะ
You have to focus on training for Taewook and leave the venue for your vengeance to us.คุณต้องตั้งใจฝึกเพื่อไปสู้กับ เทวุก เพื่อล้างแค้น
The new venue being the school gymnasium,รายการใหม่ที่โรงยิมของโรงเรียน
I need to go to the police station. You go the venue OK?ครูต้องไปที่สถานีตำรวจ พวกเธอไปที่จุดนัดพบก่อนนะ
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม?
We will meet at the venue where we met the last time.เราจะไปพบกันที่นัดพบ ที่เราเจอกันคราวก่อน
We start at a small venue like this.เราจะเริ่มจาะจุดเล็กๆ แบบนี้
Today, the venue will be the Panda Bay Hotel, where security has been tightened for the arrival of important guests.วันนี้จะมีการพูดที่โรงแรมแพนด้าเบย์ การรักษาความปลอดภัยสูง แขกสำคัญมีจำนวนน้อย
But we need a controlled venue where we vet the questions so nothing can be asked that can compromise your family.แต่เราต้องควบคุมสถานที่ และคำถามได้ เพื่อไม่ให้ถูกถามแล้วส่งผล เสื่อมเสียต่อครอบครัวคุณ

venue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大路[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 大路] avenue
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, 香榭丽舍 / 香榭麗舍] Avenue des Champs Elysés (Paris)
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, 香榭丽舍大街 / 香榭麗舍大街] Avenue des Champs Elysés (Paris)
户部[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, 户部 / 戶部] feudal Chinese Ministry of Revenue
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
收入[shōu rù, ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 收入] to take in; income; revenue
岁入[suì rù, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄨˋ, 岁入 / 歲入] revenue; annual income
营收[yíng shōu, ˊ ㄕㄡ, 营收 / 營收] sales; income; revenue
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 户部尚书 / 戶部尚書] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
营业收入[yíng yè shōu rù, ˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 营业收入 / 營業收入] revenue
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, 预期收入票据 / 預期收入票據] revenue anticipation note (RAN, financing)
税务[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ˋ, 税务 / 稅務] taxation services; state revenue service

venue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P)
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc.
開催地[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue
アベニュー[, abenyu-] (n) avenue; (P)
イベント会場[イベントかいじょう, ibento kaijou] (n) event venue; event site
レベニュー[, rebenyu-] (n) revenue
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P)
印紙[いんし, inshi] (n) (revenue) stamp; (P)
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P)
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
大道[だいどう(P);たいどう, daidou (P); taidou] (n) main street; avenue; (P)
年間収益[ねんかんしゅうえき, nenkanshuueki] (n) yearly revenue
接近経路[せっきんけいろ, sekkinkeiro] (n) avenue of approach
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues
杉並木[すぎなみき, suginamiki] (n) avenue of cedars (cryptomeria)
税収不足[ぜいしゅうふそく, zeishuufusoku] (n) tax revenue shortfall
税収増[ぜいしゅうぞう, zeishuuzou] (n) increased tax revenue; tax increases
税源移譲[ぜいげんいじょう, zeigen'ijou] (n) transfer of tax revenue sources (e.g. to local governments)
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite
街路[がいろ, gairo] (n) road; street; avenue; (P)
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P)
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P)
道路特定財源[どうろとくていざいげん, dourotokuteizaigen] (n) revenue source set aside for road construction

venue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเข้ามา[n. exp.] (kān khao mā) EN: FR: arrivée [f] ; venue [f]
การมา[n.] (kān mā) EN: FR: venue [f] ; avènement [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
นึกได้ว่า[v. exp.] (neuk dāi wā) EN: FR: l'idée m'est venue que
รมณียสถาน[n.] (rommanīyasa) EN: entertainment venue ; pleasure-house FR:
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
สถานที่จัดงาน[n. exp.] (sathānthī j) EN: venue FR:
สถานที่ประชุม[n. exp.] (sathānthī p) EN: venue of the meeting FR:
อากร[n.] (ākøn) EN: tax ; duty ; fee ; revenue FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n.] (ākønsataēm) EN: stamp duty ; revenue stamp FR: timbre d'impôt [m]
ชังฆวิหาร[n.] (changkhawih) EN: FR: allées et venues [fpl]
ชิวหาทวาร[n.] (chiuhā thaw) EN: tongue-door ; tongue-avenue FR:
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
จักขุทวาร[n.] (jakkhuthawā) EN: eye-door ; eye-avenue FR:
เจ้าพนักงานสรรพากร[n. exp.] (jaophanakng) EN: revenue officer FR:
กายทวาร[n.] (kāiyathawān) EN: body-door ; body-avenue ; outlet of bodily senses ; channel of bodily action FR:
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts FR:
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การรับรู้รายได้[n. exp.] (kān raprū r) EN: revenue recognition FR:
ฆานทวาร[n.] (khānathawān) EN: nose-door ; nose-avenue FR:
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech ; make a speech of welcome FR: adresser un discours de bienvenue
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: taxation statute ; internal revenue ; code FR:
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
มรคา[n.] (mørakhā) EN: path ; way ; passage ; avenue FR:
นักวิชาการสรรพากร[n. exp.] (nakwichākān) EN: revenue technical officer FR:
เงินได้[n.] (ngoendāi) EN: income ; revenue FR: revenu [m] ; salaire [m]
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
ภาษีอากร[n. exp.] (phāsī akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties FR: taxation [f]
ประมวลรัษฎากร[n. exp.] (pramūan rat) EN: Revenue Code ; Code of Revenue FR:
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khān) EN: accrued income ; accrued revenue FR:
รายได้แผ่นดิน[n. exp.] (rāidāi phae) EN: public revenue FR:
รายได้ประจำปี[n. exp.] (rāidāi praj) EN: annual income ; annual revenue FR:
รายได้รัฐบาล[n. exp.] (rāidāi ratt) EN: net government revenue FR:
รายได้รัฐบาลสุทธิ[n. exp.] (rāidāi ratt) EN: net government revenue FR:
รายได้รอการตัดบัญชี[n. exp.] (rāidāi rø k) EN: unearned revenue ; deferred revenue FR:
รายได้ส่วนเพิ่ม[n. exp.] (rāidāi suan) EN: incremental revenue FR:
รายได้สุทธิ[n. exp.] (rāidāi sutt) EN: net income ; net revenue FR: revenu net [m]
รายได้สุทธิหลังหักภาษี[n. exp.] (rāidāi sutt) EN: disposable revenue FR:
รายได้ที่เกิดขึ้น[n. exp.] (rāidāi thī ) EN: realized revenue FR:

venue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatseinkünfte {pl}government revenue
Steuereinnahmen {pl}inland revenue
Einkommen {n}; Revenue
Steuerbeamte {m}revenue officer
Steuerbehörde {f}revenue authorities
Steuermarke {f}revenue stamp
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue
Steueraufkommen {n}tax revenue; internal revenue
Tagungsort {m}venue (of a conference)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venue
Back to top