ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vapourize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vapourize*, -vapourize-

vapourize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapourize (vi.) ระเหย See also: กลายเป็นไอน้ำ Syn. exhale, evaporate, volatize
vapourize (vt.) ทำให้ระเหย See also: ทำให้กลายเป็นไอน้ำ Syn. exhale, evaporate, volatize
vapourizer (n.) สิ่งที่ระเหย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vapourize
Back to top