ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visually*, -visually-

visually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visually (adj.) ตามที่ปรากฏแก่สายตา See also: โดยทัศนวิสัย, โดยการมอง, โดยการเห็น Syn. noticeably, apparently
English-Thai: HOPE Dictionary
visually(วิช'ชวลลี) adj. โดยสายตา,โดยทัศนวิสัย,โดยการมอง,โดยการเห็น,ตามที่ปรากฎแก่สายตา -S.noticeably,apparently
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places.การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา
Here we are. They don't always appear visually the first few times.ปกติช่วงแรกๆพวกเขามักจะไม่ปรากฏให้เห็น
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน
Very visually dynamic.สวยมาก งดงามมีพลังจริงๆ
All I want is just one day a year Where I'm not visually assaulted by uglies and fatties.แค่ปีละวัน ที่สายตาฉันไม่ถูกคุกคาม โดยพวกน่าเกลียดและอ้วนฉุ
Men are visually impressionable.ผู้ชายเป็นคนที่ความรู้สึกไว
If we could tie him visually to a location--ถ้าเราสามารถโยงสิ่งที่เห็น เข้ากับสถานที่
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน
Not a shadow -- that is millions of wireless signals tracking my movements visually!ไม่ใช่เงา - - นี่คือ สัญญาณไร้สายหลายล้านจุด

visually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
視力障害者[しりょくしょうがいしゃ, shiryokushougaisha] (n) visually handicapped person; visually impaired person; blind person
視覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] (n) {comp} visually correct
目を奪われる[めをうばわれる, mewoubawareru] (exp,v1) to be captivated (visually)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct

visually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้พิการทางสายตา[n. exp.] (phū phikān ) EN: visually impaired person FR: personne visuellement déficiente [f]

visually ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sehbehindert {adj}visually handicapped; visually impaired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visually
Back to top