ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

validly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *validly*, -validly-

validly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
validly (adv.) อย่างมีเหตุผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า validly
Back to top