ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vanity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vanity*, -vanity-

vanity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanity (n.) ความหยิ่งยะโส See also: ความโอหัง Syn. arrogance, conceit, pride Ops. humility, modesty
vanity case (n.) ตลับแป้ง Syn. makeup case
English-Thai: HOPE Dictionary
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Saracens say that this disease is God's vengeance against the vanity of our kingdom.พวกซาราคานบอกว่า โรคนี้คือการลงโทษจากพระเจ้า
I'd more easily forgive his vanity had he not wounded mine.ฉันให้อภัยความถือดีของเขาได้ ถ้าเขาไม่กระทบความรู้สึกของฉัน
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป
Woman's bedroom. Vanity mirror.I mean, we couId stare him right in the face and not know it's him.
Oh, well... I wanna work for somewhere like The New Yorker or Vanity Fair.ฉันอยากทำงานกับนิวยอร์คเกอร์ หรือแวนิตี้แฟร์
She had some of those stupid vanity plates.เธอมีป้ายทะเบียนประหลาดๆเหมือนที่มีทั่วไป
And don't you love her enough To put your vanity aside for one night?แล้วคุณไม่รักเธอมากพอที่จะเลิกทะนงตัวเองซักคืนนึงเลยเชียวหรอ
You know Christine Everhart from Vanity Fair. -You guys know each other? -Hi.คุณรู้จัก นี คริสติน เอเวอร์ฮาต จากวานิตี้ แฟร์ /คูณรู้จักกันแล้วเหรอ
She's actually doing a big spread on me for Vanity Fair.เธอกำลังทำสคู๊ปเจาะลึกผมสำหรับ วานิตี้ แฟร์
A small vanity case would be permissible.ต้องเล็กพอถึงจะเอาเข้าไปได้
"not for their sake, but for their influence, and the great welcome them, out of vanity or need."ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อเป็นแรงจูงใจ และจ่าฝูงตอบรับโดยปราศจาก ความหยิ่งหรือข้อเรียกร้อง
I'd consider this a terrific opportunity for a little vanity adjustment.หมอว่ามันก็เป็น โอกาสเหมาะ ที่จะเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆ

vanity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮华[fú huá, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˊ, 浮华 / 浮華] vanity
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, 空幻] vanity; empty fantasy; illusion
虚荣[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, 虚荣 / 虛榮] vanity
虚荣心[xū róng xīn, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 虚荣心 / 虛榮心] vanity

vanity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニティー[, banitei-] (n) vanity
バニティーケース[, banitei-ke-su] (n) vanity case
バニティーバッグ[, banitei-baggu] (n) vanity bag
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity
儚む;果敢なむ;果敢無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of
化粧箱[けしょうばこ, keshoubako] (n) vanity case; cosmetics case
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life
色即是空[しきそくぜくう, shikisokuzekuu] (n) {Buddh} (See 空即是色) form is emptiness; matter is void; all is vanity
衒気[げんき, genki] (n) affectation; ostentation; vanity
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P)
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P)
虚栄心[きょえいしん, kyoeishin] (n) vanity; (P)
見栄(P);見栄え(P);見映;見映え;見え[みえ(見栄;見え)(P);みばえ(見栄;見栄え;見映;見映え)(P), mie ( mie ; mie )(P); mibae ( mie ; mibae ; ken ei ; mibae )(P)] (n) show; display; appearance; vanity; charm; attraction; (P)

vanity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาน[n.] (mān) EN: pride ; vanity FR:
ปลงสังเวช[v.] (plongsangwē) EN: realize the vanity of it all ; sympathize with FR:

vanity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahrmarkt {m} | Jahrmarkt der Eitelkeitfair | Vanity Fair
Frisierkommode {f}vanity [Am.]
Kosmetikkoffer {m}vanity box
Schattenfuge {f}vanity line
Schminkkoffer {m}vanity case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vanity
Back to top