ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varied*, -varied-

varied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varied (adj.) แตกต่างกัน See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ Syn. assorted, discrete, various Ops. unvaried, uniform
variedly (adv.) อย่างแตกต่างกัน See also: อย่างคละกันไป
English-Thai: HOPE Dictionary
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
English-Thai: Nontri Dictionary
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
varied flowvaried flow, การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลายประเภท (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายสิ่งหลายอย่าง (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายอย่าง (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายแบบ (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
As your experience becomes varied so will the feelings, emotions, sensations stimulated by that experience.เมื่อการรับรู้ของคุณเปลี่ยนไป ความรู้สึก อารมณ์... จะถูกกระตุ้นโดยการรับรู้นั้น
Even if society is a little less varied than in town.แม้ว่าสังคม จะไม่มีความหลากหลายเท่าในเมือง
Renowned throughout America for having the most varied weather in the nation.เราเจอกันได้ทุกวันที่เราต้องการ ว๊าว คุณตรองเรื่องนี้มาดีจริงๆสินะ
With no duties save to service my varied and copious needs.ไม่มีงานไหนปลอดภัยกว่า การรับใช้ทุกสิ่ง-ทุกอย่างที่ข้าต้องการ
I've heard rumors of its varied applications.ผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับประโยชน์ของมันมามากมาย
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940
Crowley's wife said he varied his workout route.ภรรขาของคราวลี่ย์บอกว่า เขามีเส้นทางไปทำงานหลายแห่ง
Its varied and seemingly random symptoms, its resistance to both traditional and new age medicine, why Changnesia affects the memory but not the ability to make forced puns...มันมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ทั้งการแพทย์แผนโบราณ และสมัยใหม่ก็ใช้รักษาไม่ได้ ทำไมแชงนีเชียถึงส่งผลกระทบต่อความทรงจำ
The names and personalities of the gods, heroes, farm animals or familiar objects varied from culture to culture.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือวัตถุที่คุ้นเคย แตกต่างจากการ เพาะเลี้ยงในการเพาะเลี้ยง
...future of flight in all its varied and promising phases. What kind of ice cream have we got, Levar?เรามีไอศกรีมรสอะไรบ้าง เลอวาร์
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย

varied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂食[zá shí, ㄗㄚˊ ㄕˊ, 杂食 / 雜食] omnivorous (zoolog.); snacks; a varied diet
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多种多样 / 多種多樣] manifold; all sorts; many and varied
多采[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多采 / 多採] multicolored; varied; also written 多采
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, 纷呈 / 紛呈] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈)
繁多[fán duō, ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 繁多] many and varied; of many different kinds

varied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千差万別[せんさばんべつ;せんさまんべつ, sensabanbetsu ; sensamanbetsu] (adj-na,n,adj-no) an infinite variety of; multifarious; being extremely varied and wide-ranging
千種万様[せんしゅばんよう, senshubanyou] (n,adj-na,adj-no) an infinite variety; multifarious; being extremely varied and wide-ranging
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
山雀[やまがら;ヤマガラ, yamagara ; yamagara] (n) (uk) varied tit (species of titmouse, Poecile varius)
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied
各種各様[かくしゅかくよう, kakushukakuyou] (n) individual (different) ways of doing things; being different (varied) for each item (type)
多様[たよう, tayou] (adj-na,adj-no) diverse; varied; (P)
多趣味[たしゅみ, tashumi] (adj-na,n) multivaried interests
様々(P);様様[さまざま, samazama] (adj-na,n) varied; various; (P)
盛り沢山;盛りだくさん[もりだくさん, moridakusan] (adj-na) many; varied; all sorts; crowded

varied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
หลาย[adj.] (lāi) EN: several ; varied ; various ; many ; a variety of FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié ; nombreux
หลายสิ่งหลายอย่าง[X] (lāi sing lā) EN: varied FR:
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; diverse ; multi- (pref.) FR: varié ; divers ; multi- (préf.)
สารพัดช่าง[n. exp.] (sāraphat ch) EN: varied vocations ; varied crafts ; jack of all trades FR:
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
ต่าง ๆ = ต่างๆ[adj.] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié
วิวิธ-[pref. (adj.)] (wiwitha-) EN: various ; varied ; different ; multifold FR: varié

varied ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntlori {m} [ornith.]Varied Lorikeet
Buntmeise {f} [ornith.]Varied Tit
Halsbanddrossel {f} [ornith.]Varied Trush
Spiegelkleiber {m} [ornith.]Varied Sitella
Pirolhonigfresser {m} [ornith.]Varied Honeyeater
Vielfarbenfink {m} [ornith.]Varied Bunting
verschieden; verschiedenartig {adj}varied
verschieden {adv}variedly
wechselvoll {adj}varied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varied
Back to top