ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluminously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluminously*, -voluminously-

voluminously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluminously (adv.) อย่างมากมาย

voluminously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich {adv}voluminously
vielbändig {adv}voluminously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluminously
Back to top