ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vibrancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vibrancy*, -vibrancy-

vibrancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibrancy (n.) ความมีชีวิตชีวา

vibrancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vibrancy
Back to top