ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villager*, -villager-

villager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villager (n.) ชาวบ้าน See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Syn. inhabitant, civilian
English-Thai: HOPE Dictionary
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนธรรมดา (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
คนธรรมดา (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
คนเดินดิน (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนธรรมดา Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
คนเดินดิน (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนธรรมดา Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
ชาวบ้าน (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน, ราษฎร
ราษฎร (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน
ลูกบ้าน (n.) villager Ops. นายบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป
The heartiness of a hot soup stew that the villager neededมันเป็นซุปที่เอร็ดอร่อยที่ชาวบ้านต่างต้องการ
She'll be forced to marry a male villager or take her chances in the wilderness.หล่อนจะถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายในหมู่บ้าน ไม่งั้นก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตในโลกกว้าง
Every farmer and villager in Ako will be killed.เกษตรกรทุกคนและชาวบ้าน ใน Ako จะต้องถูกฆ่า
You know, the villagers also told usคุณจะรู้ว่าชาวบ้านยังบอกกับเรา
Something connected-- the villagers' rock and the old legend of the Sankara Stones.สิ่ง connected-- หินของชาวบ้าน และตำนานเก่าแก่ของสันการาหิน
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
Now I think I can safely say I'm speaking on behalf of all of my patrons-villagers to a man when I say I feel...ทีนี้ ผมคงต้องบอกว่า ผมมาพูดในฐานะตัวแทนเพื่อน ๆ ชาวบ้านของผมว่า...
It seems the villagers have made a little, tiny alteration to the height.ชาวบ้านได้เพิ่มความสูงให้เนินนิดหน่อย
The villagers were famous for their strong faith.คนร่ำลือว่าหมู่บ้านนี้ผู้คนยึดมั่นในความเชื่อมาก
But among all the villagers at the church there was only one child who had brought an umbrellaแต่... ...ระหว่างกลุ่มชาวบ้าน ...ที่โบสถ์นั่น
Send word to Balian to protect the villagers.ท่านจะตาย. ส่งข่าวถึงแบเลี่ยนให้ปกป้องชาวบ้าน.

villager ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, 老乡 / 老鄉] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
村民[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, 村民] villager

villager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
村人[むらびと, murabito] (n) villager; (P)
村民[そんみん, sonmin] (n) villager; (P)
村芝居[むらしばい, murashibai] (n) play put on in a village; play put on by villagers
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
里人[さとびと;りじん, satobito ; rijin] (n) villager; village folk; countryfolk
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager

villager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thamma) EN: ordinary people ; villager FR: personne ordinaire [f]
ลูกบ้าน[n.] (lūkbān) EN: villager ; local people FR: villageois [m] ; villageoise [f] ; enfant du pays [m,f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villager
Back to top