ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viceregency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viceregency*, -viceregency-

viceregency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viceregency (n.) การเป็นอุปราช See also: การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viceregency
Back to top