ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacantness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacantness*, -vacantness-

vacantness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacantness (n.) ความว่าง

vacantness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacantness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacantness
Back to top