ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volunteer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volunteer*, -volunteer-

volunteer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volunteer (n.) อาสาสมัคร See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ Ops. conscript
volunteer (vt.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร Syn. offer
volunteer (vi.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร
volunteer (adj.) อาสาสมัคร See also: ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)
volunteer for (phrv.) อาสา See also: สมัครใจทำ (บางสิ่ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร
English-Thai: Nontri Dictionary
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volunteerผู้อาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันอาสา (v.) volunteer Syn. อาสา, อาสาสมัคร
รับอาสา (v.) volunteer See also: step forward, offer Syn. อาสา
สมัคร (v.) volunteer See also: enlist
สมัครใจ (v.) volunteer See also: be willing to Syn. เต็มใจ, ยินยอม Ops. บังคับ
อาสา (v.) volunteer Syn. สมัครใจ
อาสาสมัคร (n.) volunteer
ค่ายอาสาพัฒนา (n.) volunteer for rural development camp
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม
They've taken good care of us. And they do volunteer for theirjobs.พวกเขาดูแลเราอย่างดี และพวกเขาใช้วิธีเลือกอาสาสมัครทำงาน
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่
He wants to volunteer for the Forces in East Africa.เขาอาสาเข้าร่วมกองทัพ ที่อาฟริกาตะวันออก
A volunteer for unfortunate men.เธอสมัครใจทำเพื่อผู้ชายที่โชคร้ายนั้น
Let's have a volunteer pair. Potter, Weasley, how about you?ขออาสาสมัครหนึ่งคู่ พอตเตอร์ วีสลีย์ เธอเป็นไง
Is my volunteer ready? Klitz's big debut.การเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของคลิทซ์
Who would volunteer for this?ใครจะเป็นอาสาสมัครในการนี​​้?
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต
Brave volunteer student soldiers long live Korea but now brave soldiersพวกเราเป็นนักเรียนผู้กล้า แต่ตอนนี้เราเป็นทหารกล้า
You're doing volunteer patrol in red light districts?คุณอาสาทำหน้าที่ - เดินตรวจในย่านคนกลางคืนเหรอ?
I've never known you to volunteer cash before."จำนวนเงิน 2 พันดอลล่าร์"

volunteer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, 义勇军进行曲 / 義勇軍進行曲] March of the Volunteer Army
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
义警[yì jǐng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˇ, 义警 / 義警] vigilante; volunteer (police)
志愿军[zhì yuàn jūn, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, 志愿军 / 志願軍] volunteer army
义勇军[yì yǒng jūn, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ, 义勇军 / 義勇軍] volunteer army
义工[yì gōng, ㄧˋ ㄍㄨㄥ, 义工 / 義工] volunteer worker
义军[yì jūn, ㄧˋ ㄐㄩㄣ, 义军 / 義軍] volunteer army
自告奋勇[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 自告奋勇 / 自告奮勇] volunteer for; offer to undertake
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
志工[zhì gōng, ㄓˋ ㄍㄨㄥ, 志工] volunteer
志愿者[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, 志愿者 / 志願者] volunteer
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, 义务 / 義務] volunteer; voluntary; duty; obligation
自愿者[zì yuàn zhě, ㄗˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, 自愿者 / 自願者] volunteer

volunteer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルバーボランティア[, shiruba-boranteia] (n) silver volunteer
ボランティア活動[ボランティアかつどう, boranteia katsudou] (n) volunteer activities; volunteerism
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
志願兵[しがんへい, shiganhei] (n) volunteer soldier
義勇兵[ぎゆうへい, giyuuhei] (n) volunteer soldier
義勇軍[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army
進み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer
ボランティア(P);ボランテァ;バランティア[, boranteia (P); borantea ; baranteia] (n,vs) volunteer; (P)
志願[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P)
無償行為[むしょうこうい, mushoukoui] (n) gratuitous act; volunteering

volunteer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อาสาสมัคร[n.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: volontaire [m]
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: se porter volontaire
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน[n. prop.] (Āsāsamak Pǿ) EN: Civil Defense Volunteer FR:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[n. exp.] (āsāsamak sā) EN: village health volunteer (VHV) FR:
จิตอาสา[n. exp.] (jit āsā) EN: volunteer spirit FR:
ค่ายอาสาพัฒนา[X] (khāi-āsāpha) EN: volunteer for rural development camp ; volunteer development group FR:
ขันอาสา[v.] (khan-āsā) EN: volunteer FR: se proposer
กองอาสาสมัคร[n. exp.] (køng āsāsam) EN: volunteer corps FR:
กองอาสารักษาดินแดน[org.] (Køng Āsā Ra) EN: Volunteer Defense Corps (VDC) FR:
ผู้อาสาสมัคร[n. exp.] (phū āsāsama) EN: volunteer FR: volontaire [m]
ผู้สมัคร[n.] (phū samak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
รับอาสา[v.] (rap-āsā) EN: volunteer FR: être volontaire
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
ทหารอาสา[n. exp.] (thahān āsā) EN: volunteer FR:
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Āsāsama) EN: Village Health Volunteer Day FR:
วันอาสารักษาดินแดน [n. prop.] (Wan Āsā Rak) EN: Territorial Volunteer Day FR:
อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)[abv.] (øsømø. (āsā) EN: VHV (village health volunteer) FR:

volunteer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volunteer
Back to top