ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vestal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vestal*, -vestal-

vestal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vestal (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง Syn. pure, chaste
vestal (adj.) เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal (n.) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง See also: สาวพรหมจรรย์ Syn. maiden, unmarried woman, girl
vestal vergin (n.) หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ See also: (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)
English-Thai: HOPE Dictionary
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin
English-Thai: Nontri Dictionary
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go check on the vestal virgin.เด๋วฉันจะไปดูเด็กบิรมุทธิ์นั่นซะหน่อย
Look, I don't know about you vestal virgins,ฟังนะ ฉันไม่สนว่าพวกเธอแม่สาวพรหมจารีย์จะคิดยังไง
Hey! How was your lunch with the vestal virgin?เฮ้ ว่าไง ทานอาหารกับคุณยายพรหมจรรย์เป็นไงมั่ง
That is a 1,000-year-old olive carved by vestal virgins and dipped in the blood of -- you don't want to know.นี่คือต้นมะกอกอายุ 1,000 ปี ที่ถูกตัดโดยสาวพรหมจรรย์ และจุ่มในเลือดของ -- นายไม่อยากรู้หรอก

vestal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมลงปอเข็มน้ำตกท้องเหลือง [n. exp.] (malaēngpø k) EN: Vestalis smaragdina FR: Vestalis smaragdina

vestal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfrau {f}vestal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vestal
Back to top