ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volleyer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volleyer*, -volleyer-

volleyer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volleyer (n.) ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volleyer
Back to top