ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagina*, -vagina-

vagina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagina (n.) ช่องคลอด
vaginal (adj.) เกี่ยวกับช่องคลอด
vaginal birth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbirth, parturition
vaginal birth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbearing, parturition
English-Thai: HOPE Dictionary
vagina(วะไจ'นะ) n. ช่องคลอด,ปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด pl. -nas,-nas
vaginal(แวจ'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับช่องคลอด,เกี่ยวกับปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด
English-Thai: Nontri Dictionary
vagina(n) โยนี,ช่องคลอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagina๑. ปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ sheath; thecal]๒. ช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginal resection; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝีเย็บ (n.) part of body between vagina and anus See also: area between the external sex orgasm and anus
ช่องคลอด (n.) vagina See also: birth canal
หี (n.) vagina See also: pudendum, pudenda, cunt Syn. โยนี
อวัยวะเพศหญิง (n.) vagina See also: clitoris Syn. โยนี, จิ๋ม, หี
โยนี (n.) vagina See also: clitoris Syn. จิ๋ม, หี
โยนี (n.) vagina See also: pudendum, pudenda, cunt
ทำสาว (v.) repair the vagina See also: per form plastic surgery on the vagina Syn. รีแพร์
รีแพร์ (v.) repair the vagina See also: per form plastic surgery on the vagina
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never date a man who knows more about your vagina than you do.อย่าเดทกับผู้ชายที่รู้เรื่อง / ช่องคลอดของเธอมากกว่าที่เธอรู้จะดีกว่า
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ
I'm telling you, there's nothing like the smooth, wet porcelain lips of the vagina spreading and enveloping me, squeezing against the head of my dick ever so firmly.มันไม่เหมือน อะไร ๆที่เธอมีกับ หนุ่มเมคอัพนั่นหรอก ความแฉะของ... .
Did my vagina scare you away?ช่องคลอดของฉันมันน่ากลัวเหรอ
"The toothed vagina appears in the mythology"ฟันในช่องคลอด ปรากฎในตำนาน
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง
If it's high and tight like that, the whole body gets restricted, and the plexus gets closed off, you know, and the vagina gets locked.ร่างกายของคุณจะถูกจำกัด และระบบประสาทจะปิด รู้ไหม แล้วมดลูกของคุณก็จะถูกปิดขัง
She's a painter? Duh? She does these vagina pictures.เธอเป็นศิลปินภาพวาดดอกไม้ พวก
Not sure, but judging by their level of malevolence, it's got to be at least one vagina involved.ไม่แน่ใจ แต่การยอมรับ การเลื่อนตำแหน่ง อย่างน้อยมันมีเรื่องช่องคลอดของผู้หญิงคนหนึ่ง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
Not like any vagina I ever saw.มันไม่เห็นเหมือนอวัยวะเพศหญิงใดๆ ที่ฉันเคยเห็นมาเลย
And if your vagina is anything like my hand there will be no problem.และถ้าช่องคลอดเจ้าเหมือนมือของข้า ก็ไม่มีปัญหาแน่
Take her on one of those big, awful dates you see in those unwatchable romantic comedies that you grow a vagina if you watch all the way through.พาเธอไป เดทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เธอดูในหนังโรแมนติกคอมเมดีเห่ยๆ

vagina ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
阴门[yīn mén, ㄇㄣˊ, 阴门 / 陰門] vagina (med.); vulva; pudenda
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
阴穴[yīn xué, ㄒㄩㄝˊ, 阴穴 / 陰穴] underground cave; vagina; female genitalia (in pornography)
[zhì, ㄓˋ, 膣] vagina
阴户[yīn hù, ㄏㄨˋ, 阴户 / 陰戶] vagina
阴道[yīn dào, ㄉㄠˋ, 阴道 / 陰道] vagina
阴道炎[yīn dào yán, ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, 阴道炎 / 陰道炎] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis
阴部[yīn bù, ㄅㄨˋ, 阴部 / 陰部] vagina; private parts

vagina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナカップ[, onakappu] (n) artificial vagina (ger
バギナ;ワギナ;ヴァギナ;ウァギナ[, bagina ; wagina ; vagina ; uagina] (n) vagina (lat
女陰[じょいん, join] (n) female genitals; vagina
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P)
マンカス[, mankasu] (n) (col) vaginal smegma
ラブジュース[, rabuju-su] (n) vaginal secretions (wasei
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat
下り物[おりもの, orimono] (n) (1) afterbirth; (2) menstruation; (3) vaginal discharge
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
中出し[なかだし, nakadashi] (n,vs) (also 中田氏) intravaginal (anal, etc.) ejaculation
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
外出し[そとだし, sotodashi] (n) extravaginal ejaculation
悪露[おろ, oro] (n,adj-no) lochia; post-natal vaginal discharge
直腸膣[ちょくちょうちつ, chokuchouchitsu] (adj-no) rectovaginal
直腸膣瘻[ちょくちょうちつろう, chokuchouchitsurou] (n) rectovaginal fistula
真婿(ateji)[まんこ;マンコ, manko ; manko] (n,vs) (1) (uk) (X) (col) vagina; cunt; pussy; (2) screw
膣カンジダ症;膣カンジタ症[ちつカンジダしょう(膣カンジダ症);ちつカンジタしょう(膣カンジタ症), chitsu kanjida shou ( chitsu kanjida shou ); chitsu kanjita shou ( chitsu kanjita s] (n) (See カンジダ膣炎) vaginal yeast infection; thrush; candidiasis
膣内射精[ちつないしゃせい, chitsunaishasei] (n,vs) (1) intravaginal ejaculation; (2) (sl) cream pie; depth charge
膣分泌液[ちつぶんぴつえき, chitsubunpitsueki] (n) vaginal secretion (during arousal); vaginal lubricant
膣前庭[ちつぜんてい, chitsuzentei] (n) vaginal vestibule; vulvar vestibule
膣排気音[ちつはいきおん, chitsuhaikion] (n) vaginal flatulence; flatus vaginalis
膣液[ちつえき, chitsueki] (n) vaginal secretion (during arousal); vaginal lubricant
陰道[いんどう, indou] (n) (1) vagina; (2) love-making technique

vagina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa ph) EN: vagina ; clitoris FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
ช่องคลอด[n.] (chǿngkhløt) EN: vagina ; cunt FR: vagin [m]
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt FR: vagin [m] ; vulve [f] ; chatte [f] (vulg.)
จุ๋มจิ๋ม[n.] (jumjim) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina FR: chatte [f] (fam., vulg.)
ขมิบช่องคลอด[v. exp.] (khamip chøn) EN: compress a vagina ; contract a vagina FR:
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
ถ้ำหรรษา [n. exp.] (tham hansā) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
ยาย[n.] (yāi) EN: vagina ; pussy (vulg.) FR:
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum ; female genitals FR: vagin [m]
เห็ดไข่ห่าน[n. exp.] (het khai hā) EN: Amanita vaginata FR: Amanita vaginata
ขาเขียด[n.] (khākhīet) EN: Monochoria vaginalis FR: Monochoria vaginalis
ผักขาเขียด[n. exp.] (phak khākhī) EN: Ceratopteris thalictroides ; Monochoria vaginalis FR: Ceratopteris thalictroides ; Monochoria vaginalis
สิงโตหนวดยาว[n. exp.] (singtō nūat) EN: Bulbophyllum vaginatum FR: Bulbophyllum vaginatum
ทำสาว[v. exp.] (tham sāo) EN: do a vaginal repair FR:

vagina ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheide {f}; Vagina
Pilzkrankheit {f} (der Vagina) [med.]thrush (of vagina)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagina
Back to top