ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vichyssoise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vichyssoise*, -vichyssoise-

vichyssoise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vichyssoise (n.) ซุบมะเขือเทศใส่หอมหัวใหญ่กับกระเทียม มักจะเสิร์ฟเย็นๆ Syn. broth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ

vichyssoise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィシソワーズ[, vishisowa-zu] (n) vichyssoise (fre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vichyssoise
Back to top