ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vespiary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vespiary*, -vespiary-

vespiary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vespiary (n.) รังตัวต่อ Syn. nest of wasps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vespiary
Back to top