ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villeinage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villeinage*, -villeinage-

villeinage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villeinage (n.) การเป็นชาวนาทาส Syn. bondage
villeinage (n.) การเช่าที่ดิน Syn. tenure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villeinage
Back to top