ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violent*, -violent-

violent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violent (adj.) รุนแรง See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส Syn. brutal, saveage Ops. peaceful, non-violent
violent (adj.) ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง Syn. brutal, saveage Ops. peaceful, non-violent
violent (adj.) ที่มีอารมณ์ดุเดือด Syn. intense
violently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully, combatively
English-Thai: HOPE Dictionary
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
violent and forcible meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง มีความหมายเหมือนกับ forcible and violent means [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายโหง (v.) die a violent death See also: die unnaturally
ตายโหง (adj.) spirit of one who died a violent death
ผีตายโหง (n.) spirit of one who died a violent death
โหง (v.) die a violent death See also: die an unnatural death Syn. ตายโหง
ดุดัน (adj.) violent See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย Ops. ใจดี
ดุร้าย (adj.) violent See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern Syn. ดุเดือด, รุนแรง, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย Ops. ใจดี
ดุเดือด (adv.) violently See also: ferociously, viciously, savagely Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ร้ายแรง (adv.) violently See also: ferociously, viciously, savagely Syn. รุนแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
เฮือก (adv.) violently
กระตุก (v.) pull violently See also: tug, yank, wrench
แพ่น (v.) intrude violently See also: rush in, dash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... .
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี
This town, violent and getting worse.เมืองนี้ ความรุนแรง และแย่ลง.
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า?
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988.
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า

violent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毙命[bì mìng, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, 毙命 / 斃命] meet violent death; get killed
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, 风暴 / 風暴] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc)
悍妇[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, 悍妇 / 悍婦] violent woman; shrew
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, 恶浪 / 惡浪] violent wave; fierce billow; fig. depraved force
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 暴力法] violent method; brute force
暴力犯罪[bào lì fàn zuì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 暴力犯罪] violent crime
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, 暴怒] violent rage; fury
[bào, ㄅㄠˋ, 虣] cruel; violent
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
[měng, ㄇㄥˇ, 猛] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, 强烈 / 強烈] intense; (violently) strong
非暴力[fēi bào lì, ㄈㄟ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 非暴力] nonviolent
蛮悍[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, 蛮悍 / 蠻悍] rude and violent; fierce and reckless
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent
[lì, ㄌㄧˋ, 盭] unreasonable; violent
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, 凶悍 / 兇悍] violent; fierce and tough; shrewish (woman)
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 剧烈 / 劇烈] violent; acute; severe; fierce
劲烈[jìng liè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 劲烈 / 勁烈] violent
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 勍] violent; strong
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, 强暴 / 強暴] violent
暴力[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 暴力] violence; (use) force; violent

violent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone)
強襲[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) assault; violent attack
惨死体[ざんしたい, zanshitai] (n) corpse of a person who has met a violent death
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
激情[げきじょう, gekijou] (n) violent emotion; passion; fury; (P)
烈烈[れつれつ, retsuretsu] (adj-na,n) fervent; fierce; violent
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.)
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind)
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na,n) violent; vehement
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P)
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely
荒々しい(P);荒荒しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P)
鉄火[てっか, tekka] (adj-na,n) red-hot iron; gunfire; gambling; violent-tempered
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game

violent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: violent ; ferocious ; fierce ; intrepid ; valiant FR: féroce ; farouche
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุเดือด[adj.] (dudeūat) EN: violent ; vehement ; intense FR: violent
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death FR: mourir de mort violente
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมแรงมาก[n. exp.] (lom raēng m) EN: FR: vent violent [m]
หนังที่มีความรุนแรง [n. exp.] (nang thī mī) EN: violent film FR: film violent [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
ภาพยนตร์ที่มีฉากความรุนแรง [n. exp.] (phāpphayon ) EN: violent film FR:
ผีพราย[n. exp.] (phī phrāi) EN: very violent demons ; vengeful demon FR: démons violents [mpl]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
ตายโหง[v. exp.] (tāihōng) EN: die a violent death FR: mourir de mort violente ; mourir accidentellement
ทะเลบ้า[n.] (thalēbā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea FR: mer déchaînée [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อารมณ์รุนแรง[n. exp.] (ārom runraē) EN: FR: humeur violente [f]
ดุเดือด[adv.] (dudeūat) EN: violently FR:
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
การทะเลาะครั้งใหญ่[n. exp.] (kān thalǿ k) EN: FR: violente dispute [f] ; dispute violente [f]
กระทก[v.] (krathok) EN: pull violently ; spasm FR:
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēn) EN: FR: non-violent
โมโหร้าย[adj.] (mōhō rāi) EN: violent-tempered FR:
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
พายุลมแรง[n. exp.] (phāyu lom r) EN: FR: violente tempête [f]
พายุรุนแรง[n. exp.] (phāyu runra) EN: FR: tempête violente [f] ; violente tempête [f]
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
ปวดศีรษะมาก[n. exp.] (pūat sīsa m) EN: FR: maux de tête violents [mpl] ; violents maux de tête [mpl]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
ถมึงทึง[adj.] (thameungthe) EN: grave ; solemn ; serious ; angry looking ; dour ; sullen ; lowering FR: violent
ท้องร่วงรุนแรง[n. exp.] (thøngruang ) EN: FR: diarrhée violente [f] ; violente diarrhée [f]

violent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewaltsam; gewalttätig {adj} | gewaltsamer | am gewaltsamstenviolent | more violent | most violent
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute
Gewaltverbrechen {n}violent crime
Gewaltverbrecher {m}violent criminal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violent
Back to top